دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

536 نرم افزار

امور اداری

228 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

102 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

131 نرم افزار

سلامت و درمان

130 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

69 نرم افزار

تولید و انبارداری

86 نرم افزار

ساختمان و مسکن

41 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

55 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

43 نرم افزار

چندرسانه ای

59 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

29 نرم افزار