نرم افزار مالی و اداری ژناتا

نرم افزار مالی و اداری ژناتا

Financial and administrative software suite zhenata

نرم افزار مالی و اداری ژناتا نسخه سبز شامل حسابداری پیشرفته ، بازرگانی شامل پیش فاکتور و فاکتور فورش ، خرید ، برگشت از خرید و فروش کالا و خدمات و ... ، انبار داری شامل تعاریف کالا و خدمات ، گزارش کاردکس مقداری و ریالی ، کارت کالا و ... ، خزانه داری شامل مدیریت چک و بانک و تراکنش ها ( صندوق ، پوز و .... ) و صدها امکان دیگر

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور مالی و تجاری / نرم افزارهای جامع مالی و بازرگانی
مناسب برای کسب و کارهای
کوچک (کمتر از 100 کارمند)

بروزرسانی اطلاعات

7 ماه پیش

توضیحات

امکانات و ویژگی های اصلی سیستم مالی و اداری ژناتا

سیستم حسابداری ژناتا نسخه فروشگاهی

طبقه بندی حسابها در سطح : گروه ، کل ، معین ، تفصیلی
اختصاص ماهیت ( بدون مانده بدهکاری ، بدون مانده بستانکاری و ... ) به حسابها و کنترل هوشمند ماهیت حسابها و درصورت مغایرت نوع ماهیت ، عدم تصویب آن در سند حسابداری
صدور سند دستی حسابداری
پیمایش حسابها از کل به معین و از معین به تفصیلی
ویرایش سند از روی حسابها در لایه های کل ، معین ، تفصیلی
ثبت اطلاعات سند به صورت یاداشت ، تصویب ، قطعی
طبقه بندی اسناد به وسیله تعریف نوع سند ، همچون سند عادی ، خزانه داری ، بازرگانی ، انبار، افتتاحیه و ... با ثبت کد مرکز
جستجوی پیشرفته اسناد براساس نوع سند ، شماره سند ، تاریخ سند، شرح سند و ...
ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارشهای مطلوب و مورد نظر کاربر
ایجاد سند اتوماتیک از بخش های بازرگانی و خزانه داری
عملیات بستن حسابها ، افتتاحیه و اختتامیه بصورت اتوماتیک
ایجاد شرکت به تعداد نا محدود و به صورت تفکیک شده
و ده ها کاربرد دیگر
سیستم بازرگانی ژناتا نسخه فروشگاهی

قیمت گذاری روی هر کالا با امکان اختصاص قیمت ویژه
تعریف کمیسیون در صدی برای بازاریابهای مختلف به ازاء هر کالا
قابلیت تعیین کمیسیون هر بازاریاب پس از کسر از تخفیف به ازاء هر کالا
صدور پیش فاکتور خرید با قابلیت تغییرات در :
مبالغ تخفیفات درصدی ، ریالی
درصد مالیات ، ریالی مالیات
درصد عوارض ، ریالی عوارض
درصد کمیسیون بازاریاب
تصویب پیش فاکتور خرید و صدور سند اتوماتیک در سیستم حسابداری
صدور پیش فاکتور فروش با قابلیت تغییرات در :
مبالغ تخفیفات درصدی ، ریالی
درصد مالیات ، ریالی مالیات
درصد عوارض ، ریالی عوارض
درصد کمیسیون بازاریاب
تصویب پیش فاکتور فروش و صدور سند اتوماتیک در سیستم حسابداری
صدور پیش برگشت از فروش با قابلیت تغییرات در :
مبالغ تخفیفات درصدی ، ریالی
درصد مالیات ، ریالی مالیات
درصد عوارض ، ریالی عوارض
درصد کمیسیون بازاریاب
تصویب پیش برگشت از فروش و صدور سند اتوماتیک در سیستم حسابداری
صدور پیش برگشت از خرید با قابلیت تغییرات در :
مبالغ تخفیفات درصدی ، ریالی
درصد مالیات ، ریالی مالیات
درصد عوارض ، ریالی عوارض
درصد کمیسیون بازاریاب
تصویب پیش برگشت از خرید و صدور سند اتوماتیک در سیستم حسابداری
جستجوی پیشرفته در پیش فاکتور و فاکتورها
قابلیت رویت و پیگری شماره پیش برگه در هر یک از برگه های فاکتور فروش و خرید و بالعکس
قابلیت رویت و پیگیری شماره سند اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور
سیستم انبارداری ژناتا نسخه فروشگاهی

قابلیت نوع کدینگ بصورت کالا ، خدمات
قابلیت ایجاد گروه کالا و خدمات
ایجاد تعاریف واحدها ( تک واحدی )
تعریف کالا و خدمات با امکانات ذیل :
نام کالا
واحد کالا
شماره قفسه
نقطه سفارش
سایر توضیحات
ایجاد برگه افتتاحیه انبار
عملیات افتتاحیه انبار
عملیات اختتامیه انبار
ثبت سند اتوماتیک عملیاتهای افتتاحیه و اختتامیه در سیستم حسابداریسیستم خزانه داری ژناتا نسخه فروشگاهی

تعریف و ایجاد تراکنش های مالی مانند: صندوق ، حواله ، کارت خوان و ...
تعریف بانکهای مختلف
تعریف حسابهای بانکی بر اساس نام بانک ، نوع حساب ، نام حساب و غیره ...
ارتباط سرفصلهای بانک از قبیل حساب بانک ، اسنادپرداختنی ، اسناددرجریان وصول و غیره ...
ایجاد دسته چک از شماره تا شماره با توجه به حساب بانکی و غیره ...
صدور چکهای پرداختی از روی شماره چک
عملیات دریافت و پرداخت نقدی
عملیات چکهای پرداختی نقد و واریز به صندوق
عملیات چکهای پرداختی خرج شده
عملیات چکهای پرداختی پاس شده
عملیات چکهای پرداختی برگشت شده
عملیات چکهای پرداختی عودت شده
عملیات چکهای پرداختی مفقود شده
عملیات چکهای پرداختی ابطال شده
عملیات چکهای دریافتی نزد صندوق به همراه سابقه آنها
عملیات چکهای دریافتی واگذارشده به بانک
عملیات چکهای دریافتی نقد و واریز شده به صندوق
عملیات چکهای دریافتی خرج شده
عملیات چکهای دریافتی تضمینی
عملیات چکهای دریافتی حقوقی
عملیات چکهای دریافتی عودت شده
عملیات چکهای دریافتی برگشتی
عملیات چکهای دریافتی وصول و واریز به بانک
عملیات چکهای دریافتی انصراف از واگذاری
عملیات چکهای دریافتی مفقود شده
گزارشهای سیستم حسابداری ژناتا نسخه فروشگاهی شامل :

گزارش صورتهای مالی استاندارد ( سود و زیان ، سرمایه ، ترازنامه آزمایشی ، ترازنامه ) .
گزارش در حالتهای ترازی و دفتری از سطح کل ، معین و تفصیلی با امکان فیلتر نوع سند مانند یادداشت ، تصویب و قطعی
گزارش از تاریخ تا تاریخ در حالتهای ترازی و دفتری از سطهای مختلف کل ، معین و تفصیلی با امکان فیلتر نوع سند مانند یادداشت ، تصویب و قطعی
گزارش از سند تا سند در حالتهای ترازی و دفتری از سطهای مختلف کل ، معین و تفصیلی با امکان فیلتر نوع سند مانند یادداشت ، تصویب و قطعی
گزارش از کل تا کل با امکان فیلتر نوع سند مانند یادداشت ، تصویب و قطعی
گزارش معین در کل تا معین در کل دیگر با امکان فیلتر نوع سند مانند یادداشت ، تصویب و قطعی
گزارش بر اساس نوع مرکز .
گزارش بر اساس وضعیت سند ( ابطال ، یاداشت ، تصویب ، قطعی )
گزارش بدهکاران ، بستانکاران ، فقط حسابهای مانده دار ، فقط حسابهای تسویه .
گزارش از دفاتر کل، معین و تفصیلی .
گزارشهای سیستم بازرگانی ژناتا نسخه فروشگاهی شامل :

صورت عملکرد یک شخص با کالا یا خدمات در عملیات خرید و فروش
صورت عملکرد یک کالا یا خدمات با اشخاص در عملیات خرید و فروش
صورت فروشندگان و خریداران یک کالا
گزارش ویژه خرید و فروش کالا به طور تفکیک شده
گزارش ویژه از عوارض و مالیات و تخفیف و کمیسیون پرداختی و دریافتی
صورت عملکرد بازاریاب با کالای خاص یا گروه کالا
صورت عملکرد یک کالا با بازاریابهای مختلفگزارشهای سیستم انبارداری ژناتا نسخه فروشگاهی شامل :

گزارش کاردکس تعدادی ریالی به تفکیک
گزارش کارت کالا
آمارگردش یک کالا یا خدمات
صورت گردش کالا در طی دوره
گزارش موجودی کالا
گزارش نقطه سفارشگزارشهای سیستم خزانه داری ژناتا نسخه فروشگاهی شامل :

چکهای دریافتی نزد صندوق
چکهای دریافتی واگذارشده به بانک
چکهای دریافتی نقد و واریز شده به صندوق
چکهای دریافتی خرج شده
چکهای دریافتی تضمینی
چکهای دریافتی حقوقی
چکهای دریافتی عودت شده
چکهای دریافتی برگشتی
چکهای دریافتی وصول و واریز به بانک
چکهای دریافتی انصراف از واگذاری
چکهای دریافتی مفقود شده
چکهای پرداختی بر اساس بانک یا حساب خاص یا نوع چک . غیره ...
چکهای پرداختی نقد و واریز به صندوق
چکهای پرداختی خرج شده
چکهای پرداختی پاس شده
چکهای پرداختی برگشت شده
چکهای پرداختی عودت شده
چکهای پرداختی مفقود شده
چکهای پرداختی ابطال شده

امکانات

حسابداری

انبارداری

اموال و دارایی

سهام

خرید

فروش

تولید

خزانه داری

حقوق و دستمزد

بازاریابی

کنترل کیفیت

نگهداری و تعمیرات

قیمت تمام شده

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

.Net Framework

پایگاه داده

SqlServer

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
ویندوز 7 به بالا
قفل و امنیت
قفل نرم افزاری
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
Setup
سخت افزارهای مورد نیاز
حداقل حافظه داخلی 2 گیکا بایت و پردازشگر 2 هسته ای

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

نامشخص
نحوه آموزش
Help / ویدئو آموزش
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

12 ماه
نحوه پشتیبانی
تلفنی / اینترنتی

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری / خرید اینترنتی (آنلاین) / خرید از فروشگاه های سطح کشور / خرید از نمایندگی
اطلاعات بیشتر
نسخه آزمایشی (Demo) / کاتالوگ / نمایش آنلاین
قیمت
شروع از 2,500,000 ريال

تصاویر و فیلم

تصاویر این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (شرکت پردازش هوشمند) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »