جهت مشاهده ی همه نرم افزارهای نرم افزار خزانه داری اینجا کلیک کنید

نرم افزار خزانه داری راندمان

نرم افزار خزانه داری راندمان

Randeman Treasury System

نرم افزار خزانه داری راندمان یکی از مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راندمان می باشد که بصورا جداگانه نیز قابل استفاده می باشد.

راندمان سافت

این نرم افزار به دلیل عدم همکاری مدیریت امکان ثبت درخواست (خرید/کاتالوگ/دمو) ندارد.

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور مالی و تجاری / نرم افزار خزانه داری
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

بروزرسانی اطلاعات

3 سال پیش

توضیحات

معرفی نرم افزار خزانه داری راندمان

نرم افزار خزانه داری و کنترل نقدینگی راندمان در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی واحدهای خزانه داری در سازمانها طراحی و تولید شده است. این در نرم افزار یکی از نرم افزارهای سیستمهای یکپارچه سازمانی راندمان است که به تنهایی نیز قابل بهره برداری می باشد.

نگاه کلی به نرم افزار خزانه داری راندمان

در یک نگاه کلی میتوان نرم افزار خزانه داری راندمان را پاسخگوی نیازهای زیر در سازمان دانست :

ثبت و نگهداری کلیه اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی
انواع گزارشات خزانه
عملیات مغایرت گیری بانک و خزانه
صدور اتوماتیک سند حسابداری برای کلیه اسناد خزانه
مجهز به ماژول چاپ چک با امکانات کامل طراحی قالب چاپ


بررسی ویژگیهای نرم افزار خزانه داری راندمان

حسابهای بانکی :

در نرم افزار خزانه داری راندمان امکان تعریف حسابهای بانکی ، تعریف دسته چک برای حسابهای بانکی ، و ایجاد ارتباط بین حساب بانکی و سرفصلهای حسابداری موجود می باشد. توسط این مکانیزم کنترل دقیقی بر روی چکهای پرداختی و برگه های باطله دسته چک صورت می پذیرد.

صندوق :

در نرم افزار خزانه داری راندمان امکان تعریف صندوقهای نامحدود و ایجاد ارتباط بین صندوقها و سرفصلهای حسابداری می باشد .

نوع تضمین، نوع طرف تضمین :

برای معرفی اسناد تضامنی ما نزد دیگران و اسناد تضامنی دیگران نزد ما از نوع تضمین ها و طرف تضمین ها مکانیزمی تعبیه شده است که از یک سو با سرفصلهای حسابداری و از سوی دیگر با عملیات خزانه همچون چکهای تضمینی و سفته های تضمینی و ... در ارتباط می باشد.

چاپ چک :

سیستم چاپ چک با قابلیت تعیین الگوی چاپ به تعداد نامحدود و چاپ چک بر اساس الگوهای تعریف شده می باشد . در الگوی چاپ چک امکان تعیین پارامترهای مختلفی از قبیل تاریخ ، تاریخ به حروف ، مبلغ چک ، مبلغ به حروف ، پرفراژ مبلغ چک ، در وجه ، بابت ، خط زدن حواله کرد و ... وجود دارد.

چکهای پرداختی و چکهای دریافتی :

امکان ثبت چکهای عادی و تضمینی ، ثبت چکهای روز ، عملیات چکهای پرداختی مانند پاس کردن ، استرداد ، واگذاری و ابطال چک ، بعلاوه مکانیزم کامل تولید سند حسابداری ، مدیریت چکهای پرداختی را تشکیل می دهد.

در چکهای دریافتی امکان دریافت چکهای عادی و تضمینی ، عملیات وصول چک دریافتی ، برگشت زدن ، واگذاری ، به حساب خواباندن ، استرداد ، عودت ، سوخت شدن چک و ... موجود می باشد.

سفته های پرداختی و سفته های دریافتی :

دریافت و پرداخت سفته ، استرداد و عودت سفته و مکانیزم تولید سند اتوماتیک حسابداری برای عملیات سفته های پرداختی و دریافتی موجود می باشد.

دریافتها و پرداختهای نقدی :

دریافت و پرداخت نقدی و متعاقب آن تولید سند اتوماتیک حسابداری برای آنها میسر می باشد.

انتقال وجه بین بانک و صندوق ، حواله های واریزی به بانک :

واریز به و برداشت از حسابهای بانکی، انتقال وجه بین بانکها ، انتقال وجه بین صندوقها ، انتقال وجه بین بانک و صندوق ، برداشتهای مستقیم از بانک مانند جریمه تاخیر و ... ، واریزهای مستقیم به بانک مانند سود واریزی ، حواله های واریزی به حسابهای بانکی و ... همگی در این ماژول پشتیبانی میگردند.

اعلامیه پرداخت و رسید دریافت :

امکان ثبت مرکب کلیه اسناد خزانه بصورت یک سند وجود دارد. این قابلیت در واقع مجتمع شده کلیه عملیات خزانه داری می باشد که طی یک سند امکان انجام کلیه پرداختها یا دریافتها را میسر می سازد و در عین حال در هنگام تولید سند حسابداری نیز این تجمیع کاربرد دارد.

مغایرت بانک و خزانه :

ماژول مغایرت گیری بانک و خزانه ضمن فراهم آوردن امکان ثبت صورتحسابهای بانکی ، یک امکان خاص را دارا می باشد که مغایرت گیری را تسهیل بخشیده و در عین حال دقیق تر می کند .

موجودی صندوق :

گردش و مانده صندوق را نمایش میدهد و همچنین امکان مشاهده موجودی صندوق با احتساب اسناد دریافتنی وصول نشده و اسناد دریافتنی برگشتی نیز موجود می باشد که به نوعی موجودی آینده صندوق را نیز نمایش میدهد. و کنترل نقدینگی و برنامه ریزی برای وجوه آتیه را فراهم مینماید.

موجودی بانک :

گردش و مانده بانک را نمایش میدهد و همچنین امکان مشاهده موجودی بانک با احتساب اسناد پرداختنی وصول نشده و اسناد پرداختنی در جریان وصول نیز موجود می باشد که به نوعی موجودی آینده بانک را نیز نمایش میدهد. و کنترل نقدینگی و برنامه ریزی برای وجوه آتیه را فراهم مینماید.

صورتحساب اشخاص و شرکتها :

گردش و مانده اشخاص و شرکتها را نمایش میدهد و همچنین امکان مشاهده حساب اشخاص و شرکتها را با احتساب چکهای تضمینی و سفته ها را نیز میدهد .

سیستم خزانه داری با سایر سیستمها مانند خرید و فروش در ارتباط مستقیم بوده و از طرفی با سیستم حسابداری نیز در ارتباط می باشد . یکپارچگی و سهولت ماژولهای سیستم خزانه داری کمک شایانی به یکپارچگی کل مجموعه سیستمهای نرم افزاری راندمان نموده است.یکپارچگی با سایر سیستمها :

از آنجا که سیستمهای نرم افزاری راندمان بصورت کاملآ یکپارچه طراحی شده اند . در صورتی که سایر سیستمها (مانند خرید و فروش ، خزانه داری و ...) را خریداری کرده باشید . اطلاعات مالی آنها بصورت اتوماتیک با بخش خزانه داری در ارتباط خواهند بود.

کارکردهای نرم افزار خزانه داری راندمانحسابهای بانکی
دسته چکها
صندوق ها
انواع تضمین و انواع طرف تضمین
انواع واریز و برداشت از بانک
ماژول چاپ چک
چکهای پرداختی
عملیات چک پرداختی شامل پاس کردن،استرداد، واگذاری، ابطال و ...
پرداخت چک عادی، تضمینی، چک روز
چکهای دریافتی
عملیات چک دریافتی شامل وصول، برگشت، به حساب خواباندن، واگذاری، استرداد و ...
دریافت چک عادی، تضمینی
دریافتها و پرداختهای نقدی
سفته های پرداختی
عملیات سفته های پرداختی
سفته های دریافتی
عملیات سفته های دریافتی
انتقال وجه بین بانکها، صندوقها، بین بانک و صندوق و ...
حواله های بانکی، انواع واریز و برداشتها از حساب بانکی
اعلامیه پرداخت با امکان ثبت ترکیبی انواع اسناد پرداختی خزانه
رسید دریافت با امکان ثبت ترکیبی انواع اسناد دریافتی خزانه
ماژول مغایرت گیری بانک و خزانه
موجودی حساب بانکی
احتساب یا عدم احتساب چکهای وصول نشده در موجودی حساب بانکی
احتساب یا عدم احتساب چکهای در جریان وصول در موجودی حساب بانکی
موجودی صندوق
احتساب یا عدم احتساب چکهای وصول نشده در موجودی صندوق
احتساب یا عدم احتساب چکهای برگشتی در موجودی صندوق
صورتحساب اشخاص و شرکتها
احتساب یا عدم احتساب چکهای تضمینی در صورتحساب اشخاص و شرکتها
احتساب یا عدم احتساب سفته ها در صورتحساب اشخاص و شرکتها
یکپارچه شده با سیستم حسابداری
قابلیت ثبت اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

پشتیبانی از کلیه فرآیندهای خزانه داری - طراحی شده در یک مجموعه سیستم یکپارچه همراه با موتور گردش کار workflow

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه

نامشخص

پایگاه داده

ندارد

امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز

گواهی و تاییدها

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان

آموزش رایگان اولیه

نامشخص
نحوه آموزش
نامشخـص
پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان اولیه

نامشخص
نحوه پشتیبانی
نامشخـص

قیمت و شرایط فروش

نحوه خرید
خرید حضوری
اطلاعات بیشتر
نامشخـص
قیمت
شروع از 10,000,000 ريال

تصاویر و فیلم

تصاویر این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (راندمان سافت) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »