نرم افزار خزانه داری راندمان

نرم افزار خزانه داری راندمان

Randeman Treasury System

نرم افزار خزانه داری راندمان یکی از مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راندمان می باشد که بصورا جداگانه نیز قابل استفاده می باشد.

قیمت: شروع از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
نحوه خرید: خرید حضوری
راه های مشاهده: نامشخـص

این نرم افزار به دلیل عدم همکاری مدیریت امکان ثبت درخواست (خرید/کاتالوگ/دمو) ندارد.

مشخصات فروشندۀ این نرم افزار

وضعیت در آرمانت
« عدم همکاری »
تولید کننده
راندمان سافت
دفتر مرکزی
تهران
از سال
۱۳۸۶
سایر محصولات
نرم افزار فروش و حسابداری فروش راندمان / نرم افزار یکپارچه سازمانی راندمان / نرم افزار تلفن گویای اسمارت ویپ

راه های ارتباطی با راندمان سافت

اطلاعات تماس این تولید کننده به دلیل عدم همکاری با آرمانت قابل نمایش نمی باشد.

مشخصات

پلتفرم اجرا
ویندوز
دسته بندی
امور مالی و تجاری / نرم افزار های خزانه داری
مناسب برای کسب و کارهای
نامشخـص

توضیحات

معرفی نرم افزار خزانه داری راندمان

نرم افزار خزانه داری و کنترل نقدینگی راندمان در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی واحدهای خزانه داری در سازمانها طراحی و تولید شده است. این در نرم افزار یکی از نرم افزارهای سیستمهای یکپارچه سازمانی راندمان است که به تنهایی نیز قابل بهره برداری می باشد.

نگاه کلی به نرم افزار خزانه داری راندمان

در یک نگاه کلی میتوان نرم افزار خزانه داری راندمان را پاسخگوی نیازهای زیر در سازمان دانست :

ثبت و نگهداری کلیه اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی
انواع گزارشات خزانه
عملیات مغایرت گیری بانک و خزانه
صدور اتوماتیک سند حسابداری برای کلیه اسناد خزانه
مجهز به ماژول چاپ چک با امکانات کامل طراحی قالب چاپ


بررسی ویژگیهای نرم افزار خزانه داری راندمان

حسابهای بانکی :

در نرم افزار خزانه داری راندمان امکان تعریف حسابهای بانکی ، تعریف دسته چک برای حسابهای بانکی ، و ایجاد ارتباط بین حساب بانکی و سرفصلهای حسابداری موجود می باشد. توسط این مکانیزم کنترل دقیقی بر روی چکهای پرداختی و برگه های باطله دسته چک صورت می پذیرد.

صندوق :

در نرم افزار خزانه داری راندمان امکان تعریف صندوقهای نامحدود و ایجاد ارتباط بین صندوقها و سرفصلهای حسابداری می باشد .

نوع تضمین، نوع طرف تضمین :

برای معرفی اسناد تضامنی ما نزد دیگران و اسناد تضامنی دیگران نزد ما از نوع تضمین ها و طرف تضمین ها مکانیزمی تعبیه شده است که از یک سو با سرفصلهای حسابداری و از سوی دیگر با عملیات خزانه همچون چکهای تضمینی و سفته های تضمینی و ... در ارتباط می باشد.

چاپ چک :

سیستم چاپ چک با قابلیت تعیین الگوی چاپ به تعداد نامحدود و چاپ چک بر اساس الگوهای تعریف شده می باشد . در الگوی چاپ چک امکان تعیین پارامترهای مختلفی از قبیل تاریخ ، تاریخ به حروف ، مبلغ چک ، مبلغ به حروف ، پرفراژ مبلغ چک ، در وجه ، بابت ، خط زدن حواله کرد و ... وجود دارد.

چکهای پرداختی و چکهای دریافتی :

امکان ثبت چکهای عادی و تضمینی ، ثبت چکهای روز ، عملیات چکهای پرداختی مانند پاس کردن ، استرداد ، واگذاری و ابطال چک ، بعلاوه مکانیزم کامل تولید سند حسابداری ، مدیریت چکهای پرداختی را تشکیل می دهد.

در چکهای دریافتی امکان دریافت چکهای عادی و تضمینی ، عملیات وصول چک دریافتی ، برگشت زدن ، واگذاری ، به حساب خواباندن ، استرداد ، عودت ، سوخت شدن چک و ... موجود می باشد.

سفته های پرداختی و سفته های دریافتی :

دریافت و پرداخت سفته ، استرداد و عودت سفته و مکانیزم تولید سند اتوماتیک حسابداری برای عملیات سفته های پرداختی و دریافتی موجود می باشد.

دریافتها و پرداختهای نقدی :

دریافت و پرداخت نقدی و متعاقب آن تولید سند اتوماتیک حسابداری برای آنها میسر می باشد.

انتقال وجه بین بانک و صندوق ، حواله های واریزی به بانک :

واریز به و برداشت از حسابهای بانکی، انتقال وجه بین بانکها ، انتقال وجه بین صندوقها ، انتقال وجه بین بانک و صندوق ، برداشتهای مستقیم از بانک مانند جریمه تاخیر و ... ، واریزهای مستقیم به بانک مانند سود واریزی ، حواله های واریزی به حسابهای بانکی و ... همگی در این ماژول پشتیبانی میگردند.

اعلامیه پرداخت و رسید دریافت :

امکان ثبت مرکب کلیه اسناد خزانه بصورت یک سند وجود دارد. این قابلیت در واقع مجتمع شده کلیه عملیات خزانه داری می باشد که طی یک سند امکان انجام کلیه پرداختها یا دریافتها را میسر می سازد و در عین حال در هنگام تولید سند حسابداری نیز این تجمیع کاربرد دارد.

مغایرت بانک و خزانه :

ماژول مغایرت گیری بانک و خزانه ضمن فراهم آوردن امکان ثبت صورتحسابهای بانکی ، یک امکان خاص را دارا می باشد که مغایرت گیری را تسهیل بخشیده و در عین حال دقیق تر می کند .

موجودی صندوق :

گردش و مانده صندوق را نمایش میدهد و همچنین امکان مشاهده موجودی صندوق با احتساب اسناد دریافتنی وصول نشده و اسناد دریافتنی برگشتی نیز موجود می باشد که به نوعی موجودی آینده صندوق را نیز نمایش میدهد. و کنترل نقدینگی و برنامه ریزی برای وجوه آتیه را فراهم مینماید.

موجودی بانک :

گردش و مانده بانک را نمایش میدهد و همچنین امکان مشاهده موجودی بانک با احتساب اسناد پرداختنی وصول نشده و اسناد پرداختنی در جریان وصول نیز موجود می باشد که به نوعی موجودی آینده بانک را نیز نمایش میدهد. و کنترل نقدینگی و برنامه ریزی برای وجوه آتیه را فراهم مینماید.

صورتحساب اشخاص و شرکتها :

گردش و مانده اشخاص و شرکتها را نمایش میدهد و همچنین امکان مشاهده حساب اشخاص و شرکتها را با احتساب چکهای تضمینی و سفته ها را نیز میدهد .

سیستم خزانه داری با سایر سیستمها مانند خرید و فروش در ارتباط مستقیم بوده و از طرفی با سیستم حسابداری نیز در ارتباط می باشد . یکپارچگی و سهولت ماژولهای سیستم خزانه داری کمک شایانی به یکپارچگی کل مجموعه سیستمهای نرم افزاری راندمان نموده است.یکپارچگی با سایر سیستمها :

از آنجا که سیستمهای نرم افزاری راندمان بصورت کاملآ یکپارچه طراحی شده اند . در صورتی که سایر سیستمها (مانند خرید و فروش ، خزانه داری و ...) را خریداری کرده باشید . اطلاعات مالی آنها بصورت اتوماتیک با بخش خزانه داری در ارتباط خواهند بود.

کارکردهای نرم افزار خزانه داری راندمانحسابهای بانکی
دسته چکها
صندوق ها
انواع تضمین و انواع طرف تضمین
انواع واریز و برداشت از بانک
ماژول چاپ چک
چکهای پرداختی
عملیات چک پرداختی شامل پاس کردن،استرداد، واگذاری، ابطال و ...
پرداخت چک عادی، تضمینی، چک روز
چکهای دریافتی
عملیات چک دریافتی شامل وصول، برگشت، به حساب خواباندن، واگذاری، استرداد و ...
دریافت چک عادی، تضمینی
دریافتها و پرداختهای نقدی
سفته های پرداختی
عملیات سفته های پرداختی
سفته های دریافتی
عملیات سفته های دریافتی
انتقال وجه بین بانکها، صندوقها، بین بانک و صندوق و ...
حواله های بانکی، انواع واریز و برداشتها از حساب بانکی
اعلامیه پرداخت با امکان ثبت ترکیبی انواع اسناد پرداختی خزانه
رسید دریافت با امکان ثبت ترکیبی انواع اسناد دریافتی خزانه
ماژول مغایرت گیری بانک و خزانه
موجودی حساب بانکی
احتساب یا عدم احتساب چکهای وصول نشده در موجودی حساب بانکی
احتساب یا عدم احتساب چکهای در جریان وصول در موجودی حساب بانکی
موجودی صندوق
احتساب یا عدم احتساب چکهای وصول نشده در موجودی صندوق
احتساب یا عدم احتساب چکهای برگشتی در موجودی صندوق
صورتحساب اشخاص و شرکتها
احتساب یا عدم احتساب چکهای تضمینی در صورتحساب اشخاص و شرکتها
احتساب یا عدم احتساب سفته ها در صورتحساب اشخاص و شرکتها
یکپارچه شده با سیستم حسابداری
قابلیت ثبت اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

پشتیبانی از کلیه فرآیندهای خزانه داری - طراحی شده در یک مجموعه سیستم یکپارچه همراه با موتور گردش کار workflow

بسته و نسخه های نرم افزار

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

ویژگی های فنی

پلتفرم توسعه
نامشخص
پایگاه داده
ندارد
امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
نامشخـص
سخت افزارهای مورد نیاز

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان اولیه:
نامشخص
نحوه آموزش:
نامشخـص
پشتیبانی رایگان اولیه:
نامشخص
نحوه پشتیبانی:
نامشخـص

مشتریان

مشتریان این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

گواهی ها و افتخارات

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک:

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد:

پرسش و پاسخ

چنانچه سوالی در مورد این نرم افزار دارید از تولید کننده ی آن بپرسید.

اگر می خواهید از پاسخ به این سوال از طریق ایمیل مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید:

بروزرسانی اطلاعات

3 سال و 3 ماه پیش

آخرین اخبار

تاکنون برای این نرم افزار اخباری در آرمانت ثبت نشده است.

دیگر نرم افزار هایی که در این دسته می توانید مشاهده کنید:

نرم افزار خزانه داری پدیده

تولید توسط گروه نرم افزاری یاران

معرفی نرم افزار:

کامل ترین سیستم عملیات بانک و چک ـ اسناد دریافتنی و پرداختنی - اسناد وصول شده و یا در جریان وصول - اسناد خرج شده و یا نقد شده - اسناد برگشتی - حواله های بانکی رسیده - حواله ه...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار خزانه داری پدیده
کاتالوگ
دارد
نرم افزار خزانه داری پدیده
دمو
دارد
نرم افزار خزانه داری پدیده
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار خزانه داری پدیده
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار خزانه داری پدیده از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

نسبت به نرم افزارهای هم رده ی خودش بسیار ارزان تر است - پشتیبانی آن همیشگی و برای همیشه رایگان است - کار با آن بسیار راحت و روان است - آموزش نرم افزار داخل خود نرم افزار است -...

قیمت: شروع از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

تولید توسط تحلیل گران ویرا سیستم

معرفی نرم افزار:

این سیستم جهت کنترل عملیات دریافت و پرداخت و مدیریت منابع مالی سازمان و استخراج اطلاعات مورد نیاز از سیستم دریافت و پرداخت جهت تهیه گزارش صورت جریان وجوه نقد اختصاص یافته است.

پشتیبانی رایگان اولیه 12 ماه
آموزش رایگان اولیه ۵ ساعت
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)
کاتالوگ
دارد
نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)
دمو
دارد
نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)
پشتیبانی رایگان
12 ماه
نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)
آموزش رایگان
5 ساعت
چرا نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

ويژگي ها ي كاربردي محصولات  كاربري ساده و آسان در كليه فرم ها و گزارشات  تنوع در روش های نصب از سیستم های تک كاربره تا شبکه های بسیار بزرگ  امکان گردآوري اطلاعات شعب و...

قیمت: شروع از ۸,۵۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

صندوق و خزانه داری یاس سیستم

تولید توسط آرک

معرفی نرم افزار:

موضوع نقدینگی و مدیریت آن در هر مجموعه و بنگاه اقتصادی و مشاهده منابع مالی شرکت و میزان تعهدات مالی در بازه های زمانی مختلف، برای مدیران ارشد و صاحبان شرکتها امری بدیهی و شاید...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای کاتالوگ
صندوق و خزانه داری یاس سیستم
کاتالوگ
دارد
صندوق و خزانه داری یاس سیستم
دمو
نامشخص
صندوق و خزانه داری یاس سیستم
پشتیبانی رایگان
نامشخص
صندوق و خزانه داری یاس سیستم
آموزش رایگان
نامشخص
چرا صندوق و خزانه داری یاس سیستم از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: شروع از ۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

نرم افزار خزانه داری هماهنگ (کنترل صندوق و بانک و تنخواه گردان)

تولید توسط شرکت نرم افزار فروردین

معرفی نرم افزار:

نرم افزار خزانه داری از نقاط قوت و محوری نرم افزار جامع هماهنگ به شمار می آید. سادگی و سهولت بکارگیری نرم افزار خزانه داری در قبال کارائی چشمگیر و تحسین برانگیز آن موجب گردیده...

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
نرم افزار خزانه داری هماهنگ (کنترل صندوق و بانک و تنخواه گردان)
کاتالوگ
دارد
نرم افزار خزانه داری هماهنگ (کنترل صندوق و بانک و تنخواه گردان)
دمو
دارد
نرم افزار خزانه داری هماهنگ (کنترل صندوق و بانک و تنخواه گردان)
پشتیبانی رایگان
نامشخص
نرم افزار خزانه داری هماهنگ (کنترل صندوق و بانک و تنخواه گردان)
آموزش رایگان
نامشخص
چرا نرم افزار خزانه داری هماهنگ (کنترل صندوق و بانک و تنخواه گردان) از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

متاسفانه توضیحاتی برای این بخش ثبت نشده است!

قیمت: شروع از ۶,۹۰۰,۰۰۰ ريال
مشاهده جزئیات

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (راندمان سافت) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »