حساب های پرداختنی

از انواع اصلی بدهی های کوتاه مدت مؤسسه است که میزان بدهی به فروشندگان یا تامین کنندگان را جهت خرید محصولات خدمات، بخش ها و نیازهای گوناگون که به طور نسیه خریداری شده اند،نمایش می دهد. به این حساب ها سود تعلق نمی گیرد (مگر اینکه زمان طولانی برای پرداخت این حساب ها منظور کنید)



منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد