دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

895 نرم افزار

امور اداری

401 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

179 نرم افزار

سلامت و درمان

227 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

163 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

128 نرم افزار

تولید و انبارداری

177 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

102 نرم افزار

ساختمان و مسکن

68 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

75 نرم افزار

چندرسانه ای

72 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

51 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

47 نرم افزار

سفر و گردشگری

33 نرم افزار

کاربردی و مفید

26 نرم افزار

ورزش و تندرستی

42 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

32 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

23 نرم افزار