دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

1022 نرم افزار

امور اداری

523 نرم افزار

تولید و انبارداری

232 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

217 نرم افزار

سلامت و درمان

318 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

175 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

150 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

120 نرم افزار

ساختمان و مسکن

78 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

97 نرم افزار

چندرسانه ای

75 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

53 نرم افزار

سفر و گردشگری

37 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

61 نرم افزار

کاربردی و مفید

27 نرم افزار

ورزش و تندرستی

51 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

39 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

34 نرم افزار