دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

957 نرم افزار

امور اداری

457 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

205 نرم افزار

سلامت و درمان

293 نرم افزار

تولید و انبارداری

202 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

173 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

131 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

112 نرم افزار

ساختمان و مسکن

73 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

87 نرم افزار

چندرسانه ای

74 نرم افزار

سفر و گردشگری

36 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

52 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

55 نرم افزار

کاربردی و مفید

26 نرم افزار

ورزش و تندرستی

46 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

38 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

29 نرم افزار