دسته بندی های نرم افزارها

تولید و انبارداری

314 نرم افزار

امور مالی و تجاری

1230 نرم افزار

امور اداری

634 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

243 نرم افزار

سلامت و درمان

479 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

199 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

190 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

183 نرم افزار

ساختمان و مسکن

102 نرم افزار

چندرسانه ای

81 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

134 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

64 نرم افزار

سفر و گردشگری

45 نرم افزار

ورزش و تندرستی

60 نرم افزار

کاربردی و مفید

33 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

72 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

55 نرم افزار

صنعت و معدن

64 نرم افزار