دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

1093 نرم افزار

تولید و انبارداری

253 نرم افزار

امور اداری

538 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

223 نرم افزار

سلامت و درمان

354 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

185 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

162 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

141 نرم افزار

ساختمان و مسکن

81 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

104 نرم افزار

چندرسانه ای

76 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

56 نرم افزار

سفر و گردشگری

37 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

67 نرم افزار

کاربردی و مفید

31 نرم افزار

ورزش و تندرستی

52 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

44 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

43 نرم افزار