دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

1061 نرم افزار

امور اداری

535 نرم افزار

تولید و انبارداری

238 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

222 نرم افزار

سلامت و درمان

348 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

180 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

154 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

128 نرم افزار

ساختمان و مسکن

79 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

100 نرم افزار

چندرسانه ای

75 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

56 نرم افزار

سفر و گردشگری

37 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

61 نرم افزار

کاربردی و مفید

28 نرم افزار

ورزش و تندرستی

51 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

42 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

43 نرم افزار