دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

1140 نرم افزار

تولید و انبارداری

272 نرم افزار

امور اداری

569 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

228 نرم افزار

سلامت و درمان

426 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

192 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

171 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

159 نرم افزار

ساختمان و مسکن

93 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

110 نرم افزار

چندرسانه ای

81 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

57 نرم افزار

سفر و گردشگری

39 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

68 نرم افزار

کاربردی و مفید

31 نرم افزار

ورزش و تندرستی

55 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

46 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

49 نرم افزار