دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

1217 نرم افزار

تولید و انبارداری

310 نرم افزار

امور اداری

623 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

238 نرم افزار

سلامت و درمان

476 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

199 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

189 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

177 نرم افزار

ساختمان و مسکن

101 نرم افزار

چندرسانه ای

81 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

129 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

63 نرم افزار

سفر و گردشگری

42 نرم افزار

ورزش و تندرستی

60 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

72 نرم افزار

کاربردی و مفید

33 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

53 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

58 نرم افزار