دسته بندی های نرم افزارها

تولید و انبارداری

320 نرم افزار

امور مالی و تجاری

1254 نرم افزار

امور اداری

641 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

245 نرم افزار

سلامت و درمان

488 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

200 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

194 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

189 نرم افزار

ساختمان و مسکن

104 نرم افزار

چندرسانه ای

81 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

136 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

64 نرم افزار

سفر و گردشگری

46 نرم افزار

ورزش و تندرستی

60 نرم افزار

کاربردی و مفید

33 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

72 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

55 نرم افزار

صنعت و معدن

64 نرم افزار