دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

911 نرم افزار

امور اداری

410 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

187 نرم افزار

سلامت و درمان

237 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

167 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

129 نرم افزار

تولید و انبارداری

179 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

107 نرم افزار

ساختمان و مسکن

72 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

78 نرم افزار

چندرسانه ای

72 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

49 نرم افزار

سفر و گردشگری

33 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

51 نرم افزار

کاربردی و مفید

26 نرم افزار

ورزش و تندرستی

44 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

32 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

23 نرم افزار