دسته بندی های نرم افزارها

امور مالی و تجاری

989 نرم افزار

امور اداری

491 نرم افزار

امور آموزشی و پژوهشی

212 نرم افزار

تولید و انبارداری

217 نرم افزار

سلامت و درمان

302 نرم افزار

IT، رایانه، شبکه و مخابرات

175 نرم افزار

حمل و نقل و خودرو

145 نرم افزار

سازمان ها و مشاغل

113 نرم افزار

ساختمان و مسکن

76 نرم افزار

رستوران، فست فود و اغذیه فروشی

94 نرم افزار

چندرسانه ای

75 نرم افزار

امور فرهنگی و هنری

53 نرم افزار

سفر و گردشگری

37 نرم افزار

تعمیر، پشتیبانی و نگهداری

57 نرم افزار

کاربردی و مفید

26 نرم افزار

ورزش و تندرستی

48 نرم افزار

مد، نساجی و پوشاک

41 نرم افزار

کشاورزی و دامپروری

32 نرم افزار