لیست نرم افزار های سیستم های تصمیم گیری

لیست نرم افزار های سیستم های تصمیم گیری

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۱)

بازگشت به امور اداری
مرتب سازی بر اساس:

نرم افزار تعیین راندمان و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی

تولید توسط شرکت رضوان مؤید

معرفی نرم افزار:

نرم افزار تعیین راندمان و توزیع منابع انسانی صنایع ماشین سازی و قطعه سازی

پشتیبانی رایگان اولیه 6ماهه
آموزش رایگان اولیه ۲۰ساعت
نرم افزار تعیین راندمان  و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی
کاتالوگ
نامشخص
نرم افزار تعیین راندمان  و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی
دمو
نامشخص
نرم افزار تعیین راندمان  و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی
پشتیبانی رایگان
6ماهه
نرم افزار تعیین راندمان  و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی
آموزش رایگان
20ساعت
چرا نرم افزار تعیین راندمان و برنامه ریز کامپیوتری تولید و توزیع منابع انسانی از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

تعیین شاخص برای سیستم پاداش کارخانجات قطعه سازی

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات