نرم افزار سنام (سیستم نوین اداره مدارس) در آرمانت تایید نشده است.