نرم افزار تولید کننده کد های پاسخگوی سریع نسخه 1.0 نهایی در آرمانت تایید نشده است.