نرم افزار دستگاه های حضور غیاب در آرمانت تایید نشده است.