نرم افزار توان یار (سیستم یکپارچه مراکز توانبخشی) در آرمانت تایید نشده است.