نرم افزار نرم افزار حضور و غیاب و کنترل تردد مهرگان در آرمانت تایید نشده است.