نرم افزار سامانه پلاک خوان و مدیریت پارکینگ، پارکانه در آرمانت تایید نشده است.