نرم افزار پرتونگاری (رادیو لوژی) در آرمانت تایید نشده است.