نرم افزار سامانه ساز مروارید در آرمانت تایید نشده است.