نرم افزار برنامه میدان بار(میوه وتره بار)آمارد در آرمانت تایید نشده است.