نرم افزار تتراکو فایرباکس در آرمانت تایید نشده است.