نرم افزار نصب اتوماتیک نرم افزارها و بازیهای کامپیوتری با تکنیک پردازش تصویر در آرمانت تایید نشده است.