نرم افزار دفترچه تلفن و دفترچه یادداشت تجاری(مدیریت بستانکاری و بدهکاری) در آرمانت تایید نشده است.