نرم افزار قفل کننده استارتاپ در آرمانت تایید نشده است.