نرم افزار نرم افزار حضور و غیاب در آرمانت تایید نشده است.