نرم افزار آهنگساز فارابی در آرمانت تایید نشده است.