نرم افزار سـامانه هوشمنـد پیـام کـوتاه در آرمانت تایید نشده است.