دانشنامه نرم افزار های حسابداری

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 3
تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 2
تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 2

پربازدید ترین واژه ها

CBS

http://www.sainaco.net/1395/10/21/cbs-%d9%88-%da%a ...

CBS یا Cost Breackdown Structure یا ساختار شکست هزینه ابزاری برای مشخص کردن و طبقه بندی کردن اجزای کار می‌باشد بصورتی که تاثیر بسزایی در سامان دادن و مشخص کردن وسعت کلی کار در پروژه ایفا می‌کند. می‌ ...

لغتنامه دهخدا

مریان به معنی ثمره و محل رویش

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

ارزش کل مؤسسه که از حاصل ضرب قیمت فعلی بازار در سهام سرمایه و تعداد کل سهام سرمایه ی صادره از سوی شرکت محاسبه می شود. این مبلغ محاسبه شده پولی نیست که در شرکت سرمایه گذاری شده و مبلغ مربوط به سهام باز ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

اشاره دارد به ارزش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه،چه کل سهام و چه هر سهم.ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ضرورتاً مبلغی نیست که شخص باید به ازای هر سهم بپردازد ،بلکه مرجع سودمند یا نقطه ی شروعی برای تثبیت نر ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

به مبالغ و وجوه ثبت شده ی دارایی ها اشاره دارد که در ترازنامه گزارش شده اند.معمولاً این اصطلاح برای تأکید بر این است که مبالغ ثبت شده در حساب های مؤسسه کمتر از هزینه های جایگزینی جاری برخی دارایی هاست ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

مبلغ کل هزینه ی استهلاک است که از هنگام تهیه ی دارایی ثابتِ مشمولِ استهلاک ثبت شده است.در ترازنامه مبلغ این حساب از هزینه ی دارایی های ثابت کسر می شود.(به همین دلیل گاهی به آن حساب متقابل یا حساب کاهن ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

سرشکن کردن بهای تمام شده ی دارایی های ثابت به شکل هزینه ی استهلاک ، به نسبت مساوی در سال های عمر مفید آن. در این روش ، هر سال هزینه ی استهلاک یک دارایی معادل سال قبل است. اگر چه این روش برای تعیین است ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یکی از دو روش اصلی برای تخصیص هزینه ی یک دارایی ثابت به عمر مفید آن و برآورد عمر مفید آن است.استهلاک تسریعی مقدار بیشتری از استهلاک را در سال های اولیه تخصیص می دهد و مقادیر کمتر را در سال های بعد،و ه ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

روش های تأیید شده ی حسابداری و استانداردهای مربوطه که باید به منظور محاسبه و گزارش درآمد و هزینه های ،ارائه ی دارایی ها،بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه، و نیز گزارش گردش وجوه قد در صورت های مالی ،مورد اس ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

هنگامی که مؤسسه به نقطه ی سر به سر می رسد درصد نسبتاً اندکی افزایش فروش ، منجر به درصد قابل توجهی سود می شود. این سود ، مفهوم کلی اهرم عملیاتی

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

این اصطلاح معمولاً به معنای استفاده از سرمایه ی استقراضی اولی بر استفاده از سرمایه ی سهامداران در هر نوع سرمایه گذاری است.برای مؤسسه یعنی استفاده از دیون و قروض علاوه بر سرمایه ی مالکانه به منظور تأمی ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یک از دو روش از روشهای به کار رفته در حسابداری که با آن بهای تمام شده ی موجودی کالا، با ترتیب زمانی معکوس به حساب بهای تمام شده ی کالای فروش رفته گذاشته می شود.یکی از نتایج این روش این است که ارزش مو ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یکی از دو روش رایج در حسابداری،که طی آن بهای تمام شده ی کالای تولید شده ،پس از فروش ،به ترتیب زمانی به حساب بهای تمام شده ی کالای فروش رفته گذاشته می شود.بدین ترتیب آخرین کالاهای خریداری شده،در پایان ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

معادل سود قبل از کسر بهره و مالیات ( EBIT ) تقسیم بر خالص دارایی های عملیاتی ( با کل دارایی ها ) است که به صورت درصد بیان می شود. نسبت ROA مهم ترین آزمون برای تشخیص استفاده ی بهینه ی مؤسسه از دارایی ه ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

اصطلاح بسیار گسترده ای که به درآمد ، سود ، بهره یا سود سرمایه اشاره دارد ، که به صورت درصدی از مبلغ سرمایه گذاری شده بیان می شود. مهم ترین نسبت های بازده سرمایه گذاری مؤسسه ، بازده دارایی و بازده مالک ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

بخش درآمد نقدی حاصل از بازده سرمایه گذاری یک شرکت سهامی را تعیین می کند. بازده سود معادل سود سهام معادل سود سهام نقدی پرداختی بابت هر سهم طی دوازده ماه اخیر است که بر قیمت بازار تقسیم شده است.اگر سهام ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

معادل سود ویژه تقسیم بر کل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام که به صورت درصد بیان می شود. ROE اصلی ترین معیار برای این است که یک مؤسسه تا چه حد می تواند سرمایه ی سرمایه گذاری شده در مؤسسه را به خوبی « جبران ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

این دو اصطلاح از اصطلاحات پیچیده ی حسابداری،رای کاهش یا افزایش هایی است که در دارایی ها،بدهی ها یا حقوق صاحبان سرمایه،درآمد و هزینه ها ثبت شده است.هنگام ثبت معامله یا تبادل مالی،کل بدهکاری ها(debits) ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

بدهی های کوتاه مدت ،عمدتاً شامل حساب های پرداختنی،هزینه های پرداختنی معوق،مالیات بر درآمد پرداختنی،چک های پرداختنی کوتاه مدت و بخشی از بدهی ها و دیون بلند مدت که پرداخت آن باید در سال آتی انجام شود.ای ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

بدهی های کوتاه مدتی که خود به خود در عملیات سودآور موسسه ایجاد می شود. رایج ترین آن ها حساب های پرداختنی ، هزینه های پرداختنی پرداخت نشده ( معوقه ) ، و مالیات بر درآمد پرداختنی است. هیچ یک مشمول بهره ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

«مرکب» کلید واژه ای برای سرمایه گذاری مجدد است.در آمد بهره زمانی مرکب می شود که آن را از سرمایه گذاری خود خارج نکنید و به جایش آن را دوباره سرمایه گذاری و به سرمایه گذاری ها یا حساب های پس انداز خود ا ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

فرایند توسعه و در نظر گرفتن سود و برنامه ریزی مالی با اهداف مشخص در دوره ی آتی –شامل پیش بینی هزینه ها و درآمدها،دارایی ها،بدهی ها و جریان نقدی مبنی بر برنامه.کارایی واقعی در دوره ی آتی با اهداف بودجه ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

به پا نوشت کتاب فکر کنید.پانوشت ها ضمیمه ی سه صورت مالی اصلی اولیه هستند.برای ارائه ی اطلاعات تفصیلی که مستقیماً نمی توان در بدنه ی صورت مالی قید کرد.معروف است که خواندن پانوشت ها دشوار است،بد نوشته ش ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نوشته ای است به شکل مکاتبه نهایی که به منظور تایید یا اظهارنظر و اصلاحات احتمالی، به مقام بالاتر ارائه می شود.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

صورت مالی که دارایی ها،بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایة مؤسسه را در لحظه ی فعلی از زمان خلاصه می کند.ترازنامه در پایان هر دوره ی سود یا هر زمانی که نیاز باشد تهیه می شود و شرایط و اوضاع مالی کل موسسه را ن ...

http://www.printcheck.ir

http://www.aryanapos.com/images/kart-precode.jpg

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

بسیاری این عبارت را به قصد بیان گردش وجوه نقد حاصل از سود به کار می برند،اگرچه برخی از نویسندگان مصارف سرمایه را از این عدد استنتاج می کنند و بقیه آن را سود سهام نقدی در نظر می گیرند. این اصطلاح نسبتا ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

توالی مکرر در یک دوره ی تولید یا خرید موجودی انبار ، نگهداری آن ، فروش نسیه ی آن ، و سرانجام جمع آوری حساب های دریافتنی حاصل از فروش آن. در واقع یک چرخه ی « نقد – به – نقد » است - « سرمایه گذاری نقدین ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

معادل است با مازاد حجم فروش واقعی بالاتر از نقطه ی سربه سری،که اغلب به صورت درصد بیان می شود.این اطلاعات مورد استفاده ی مدیران قرار میگیرد و در گزارش های مالی خارجی شرکت افشا نمی شود.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

معادل درآمد حاصل از فروش منهای بهای تمام شده ی کالای فروش رفته طی دوره است.بر مبنای واحدی ،حاشیه ی سود معادل قیمت فروش منهای بهای تمام شده ی کالا در هر واحد است.ایجاد حاشیه ی سود کافی نقطه ی شروعی برا ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

معادل است با درآمد حاصل از فروش منهای بهای تمام شده ی کالای فروش رفته و منهای کلیه ی هزینه های متغیر(به عبارت دیگر، حاشیه ی فروش،سود قبل از کسر و هزینه های ثابت است)وبر مبنای واحدی،حاشیه ی فروش معادل ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

آزمون حسابداری خاص که بر روی موجودی کالا اجرای می شود و در موارد کاهش ارزش محصولاتی که برای فروش نگهداری می شود،می تواند منجر به کاهش موجودی و گذاشتن آن به حساب هزینه شود.هزینه ی تهیه ی کالای انبار با ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

ابزار حسابداری که سبب می شود شرایط مؤسسه در کوتاه مدت بهتر از آنچه واقعا هست به نظر برسد. یک تکنیک معمول ، باز نگه داشتن حساب های چند روز کاری پس از بسته شدن سال مالی ، به منظور ثبت دریافت های نقدی اض ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

اشاره دارد به یکی از چندین طریق کلاهبرداری(آگاهانه و تعمدی با انگیزه ی گمراه کردن)طرح های حسابداری به منظور غیر واقعی نشان دادن سود و به منظور نمایش شرایط مالی بهتر از شرایط واقعی موجود.حساب سازی با ح ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

از انواع اصلی بدهی های کوتاه مدت مؤسسه است که میزان بدهی به فروشندگان یا تامین کنندگان را جهت خرید محصولات خدمات، بخش ها و نیازهای گوناگون که به طور نسیه خریداری شده اند،نمایش می دهد. به این حساب ها س ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

دارایی های کوتاه مدت، که مطالبات حاصل از فروش نسیه ی کالا و خدمات مؤسسه را به مشتریان بیان می کند.مشتریان به طور معمول سود پرداخت نمی کنند،مگر اینکه صورت حساب خود را در زمان مربوطه نپردازند.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

نشان حسابدار رسمی،درجه ای بسیار معتبر و محترم برای حسابداران حرفه ای است.حسابدار باید ملزومات تجربی و تحصیلی را داشته،و آزمون سراسری را برای دریافت گواهینامه گذرانده باشد تا حسابدار رسمی شود. بسیاری ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

روش و شیوه ای برای تحلیل،ثبت،جمع آوری و ذخیره ی اطلاعات مالی در مورد فعالیت های یک موسسه یا بنگاه و ارائه ی گزارش های خلاصه از این فعالیت ها در داخل مؤسسه برای مدیران و در خارج از مؤسسه برای کسانی که ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

این نوع حسابداری در معادله ی حسابداری نمادینه شده است که به معنی دارایی های مؤسسه و همین طور منابع مالی تأمین دارایی هاست(که آن ها هم مدعی دارایی ها هستند).حسابداری مبنای تعهدی از اصل بدهکاران و بستکا ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

کاربرد فوت و فن های مشکوک حسابداری که بازده سود و شرایط مالی بهتر از واقعیت را نشان میدهد .به حساب سازی و سودآرایی مراجعه کنید.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

متاسفانه در بین اکثر مردم،اصطلاح «تعهدی»آشنا نیست.اصطلاح بهتر حسابداری «بر مبنای کل»یا«برمبنای کامل»است. از دیدگاه حسابداریِ سود،این عبارت اشاره می کند به ثبت در آمد در زمانی که فروش تحقق یافته(به جای ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

شاخه ای از حسابداری که به تهیه ی صورت های مالی داخلی و سایر گزارش ها و تجزیه و تحلیل های حسابداری می پردازد تا به مدیران در کارشان کمک کند.این گزارش های داخلی حسابداری به مدیران کمک میکند تا برای تصمی ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

صورت مالی یک صفحه ای صادره از سوی حسابدار رسمی ،پس از بررسی سیستم حسابداری شرکت ،ثبت ها و مدارک پشتیبانی،که نظر می دهد صورت های مالی شرکت و پانوشت های ارائه شده دقیقاً مطابق با اصول عمومی پذیرفته ی حس ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

سرمایه ی مالکانه ی شرکت حقوق صاحبان سرمایه از دو منبع حاصل می شود ، سرمایه گذاری سرمایه ی مالکان در شرکت (که برای آن ها سهام سرمایه صادر می شود) و سود بدست آمده در مؤسسه که بین صاحبان سرمایه توزیع نمی ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

کل مبلغ دارایی های مورد استفاده در عملیات مؤسسه ، منهای بدهی های کوتاه مدت بدون بهره. شرکت باید معادل مبلغ سرمایه ، افزایش دارایی دهد. فرض کنید خالص دارایی های عملیاتی مؤسسه جمعاً 25 میلیون دلار باشد. ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

اصطلاحی برای منابع بلند مدت دارایی (سه سال یا بیشتر)مورد استفاده ی شرکت،شامل زمین،ساختمان،دستگاهها،تجهیزات ابزارآلات و وسایل نقلیه.عمومی ترین عنوان حسابداری برای این دارایی ها که در ترازنامه می بینید ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

شامل وجوه نقد به علاوه ی حساب های دریافتنی،موجودی کالا،هزینه های پیش پرداخت شده(اوراق بهادار قابل فروش در صورت وجود). این دارایی ها نقد یا کل بدهی های جاری تقسیم می شود تا نسبت جاری به دست آید،که آزمو ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

چندین دارایی متفاوت یا منبع اقتصادی به کار رفته در عملیات سودآور مؤسسه. شامل وجه نقد ، حساب های دریافتنی حاصل از فروش نسیه ، موجودی کالای در حال فروش ، هزینه های پیش پرداخت شده و انواع دارایی های بلند ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

معادل است با در آمد خالص (گزارش 12 ماهه ی اخیر) تقسیم بر تعداد سرمایة مؤسسه که صادر شده و متعلق به سهامداران است. همچنین رجوع شود به در آمد کاهش یافته ی هر سهم(diluted earnings per share ).سود پایه ی ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

ابتدا، رجوع کنید به درآمد هر سهم مبنا که معادل درآمد خالص سالانه تقسیم بر تعداد سهام موجود است.در مقایسه ،درآمد کاهش یافته ی هر سهم معادل درآمد خالص تقسیم بر مجموع تعداد واقعی سهام به علاوه ی هر گونه ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

مجموعه ی کاملی از کل حساب های مورد استفاده در شرکت(یا مؤسسات دیگر) برای ثبت اثرات مالی فعالیت های مؤسسه.کمابیش مترادف است با فهرست حساب ها.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

دو معنی مختلف دارد،لذا دقت کنید .این عبارت می تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی شرکتی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم میکند.در این حالت یعنی مؤسسه دارایی های مهم ولی نام ...

http://mahfaco.com/news/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D ...

همانطور که میدانیم کدینگ حسابداری بصورت استاندارد در سطوح اولیه خود به بخشهای گروه ، کل و معین تقسیم بندی می گردد. این قسمتها گرچه استاندارد مورد قبول واقع شده اکثر حسابداران و مدیران مالی را در خود د ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

گواهی مالکیت صادره از سوی شرکت برای وجوه سرمایه گذاری شده ی مؤسسه توسط مالکان.کل سرمایه به واحدهایی موسوم به سهام سرمایه تقسیم می شود.دارندگان سهام سرمایه درتقسیم سود سهام پرداخت شده از سود مشارکت دار ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یک دسته از سهام سرمایه که باید از سوی شرکت های سهامی عام صادر شود. این سهام جزو کم اهمیت ترین دارایی های شرکت است و در هنگام انحلال و تسویه،آخرین چیزی است که تقاضا برای آن وجود دارد، یعنی بعد از اینکه ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

گروه یا نوع دوم از سهام سرمایه که شرکت های تجاری علاوه بر سهام عادی صادر می کنند. سهام ممتاز ، همان طور که از نامش پیداست ، ارجحیت خاصی نسبت به سهام عادی دارد. سود نقدی سهام قبل از توزیع میان سهامدارا ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

اصطلاح عمومی است که دارای معانی مختلفی است. ممکن است به معنی سود منهای زیان یا جریان ورودی منهای جریان خروجی ، یا سایر انواع افزایش ها منهای کاهش ها باشد. در کسب و کار ، این اصطلاح به معنای درآمد حاصل ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یکی از دو منبع حقوق صاحبان سرمایه ی مؤسسه ( دیگری سرمایه ی سرمایه گذاری شده توسط مالکان است ). سود سالانه ( سود ویژه ) این حساب را افزایش می دهد و توزیع سود در میان صاحبان سرمایه حساب را کاهش می دهد. ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

نتیجه ی منحصر به فرد روش اولین صادره از آخرین وارده(لایفو)است.که وقتی پیش می آید که واحدهای کمتری جایگزین واحدهای فروخته شده در طی دوره شود. کاهش در موجودی کالا سبب می شود که حسابدار برای محاسبه ی هزی ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

شامل سود خالص است که در صورت سود و زیان گزارش شده، به علاوه ی سود و زیان های فنی خاص در دارایی ها و بدهی ها که ثبت شده اند اما ضرورتاً در صورت مالی درج نشده اند.اکثر شرکت ها سود و زیان تفضیلی خود را ( ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

به سود قبل از کسر بهره و مالیات ( EBIT ) رجوع کنید.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

درامد حاصل از فروش منهای بهای تمام شده ی کالای فروش رفته و سایر هزینه های عملیاتی- اما قبل از کسر بهره بابت دیون و هزینه های مالیاتی. این معیار سود، درآمد عملیاتی یا سود عملیای نیز نامیده می شود.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

دقیقاً منظور همین است.یعنی سود و زیان های نامعلوم و غیر مکرری که جدا از فروش و هزینه های معمولی و نرمال مؤسسه است.این سود و زیان ها،رویدادهای یکباره ای محسوب می شود که ناگهان پیش می آید.اما در شرایطی ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

برابر است با درآمد حاصل از فروش منهای کلیه ی هزینه ها در طی دوره . در ضمن کلیه ی سود و زیان های غیر مترقبه ی طی دوره نیز در محاسبه سود و زیان نهایی منظور می شود.سود«خالص»یعنی هر چیزی که از درآمد حاصل ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

دستکاری زمان بندی ثبت درآمد حاصل از فروش و یا هزینه ها ، برای ایجاد منحنی سود هموارتر سالانه. سرمایه گزاران خط منحنی ثابت را به منحنی متغیر ترجیح می دهند. این کار نیازمند تایید ضمنی یا صریح مدیریت عال ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یک نوع نسبتاً جدید سازمان تجاری که تلفیقی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی خاص.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

بیشتر برنامه ای تکمیلی است یا یک صورت مالی رسمی. اما به هر حال مقصود از آن ، خلاصه کردن تغییرات حساب های حقوق صاحبان سرمایه در طول سال است. این تغییرات شامل توزیع سود سهام نقدی ، صدور سهام اضافی ، خری ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

صورت مالی که هزینه ها و درآمد حاصل از فروش را طی دوره خلاصه میکند و یک یا چند خط سود را گزارش می کند.سود و زیان های غیر مترقبه نیز در این صورت مالی گزارش می شود.صورت سود و زیان یکی از سه صورت مالی اصل ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

این صورت مالی موسسه،جریان های نقدی ورودی و خروجی را در طی دوره بر طبق سه گروه گردش وجوه نقد حاصل از سود(یا فعالیت های عملیاتی)(cash flow from profit)،فعالیت های سرمایه گذاری (investing activities) و ف ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

اصطلاح عام برای ترازنامه،صورت گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان ،هر سه،خلاصه ی اطلاعات مالی مربوط به مؤسسه را بیان می دارند.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

صورت های مالی درج شده در گزارش های مالی که به خارج مؤسسه،بری سهامداران و بستانکاران ارسال می شود(که اجازه دارند حسابداری دوره ای و کارایی و شرایط مالی و اقتصادی مؤسسه را بررسی کنند).صورت های مالی داخل ...

http://khadmateafagh.blogsky.com/

به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طب ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

این فرض حسابداری که مؤسسه به عملکرد خود ادامه می دهد و مجبور به تسویه ی دارایی های خویش نخواهد شد.فرضی قابل قبول که در اکثریت موارد مصداق دارد،اما حسابدار به دنبال شواهد و مدارکی است که خلاف این فرض ر ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یکی از سه نوع گردش وجوه نقد گزارش شده در صورت گردش وجوه نقد .فعالیت های تأمین مالی ،شامل معاملات میان شرکت و منابع بدهی و سرمایه ی مالکانه است.مانند قرض ها،وام ها و بازپرداخت بدهی،صدور سهام جدید ،خرید ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یکی از سه دسته گردش وجوه نقد گزارش شده در صورت گردش وجوه نقد است.این فعالیتها عمدتاً مخارج سرمایه ای شرکت در طول سال هستند که اهم سرمایه گذاری بلند مدت شرکت را تشکیل میدهد.ممکن است شرکت در طی سال برخی ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

فعالیت های سودآور مؤسسه ، یعنی تعاملات فروش و هزینه ی شرکت. به اصطلاح گردش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی رجوع کنید.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

مجموعه ی تنظیم شده و رسمی حساب های مورد استفاده ی مؤسسه که دفتر کل را تشکیل می دهد و در آن تبادلات مالی مؤسسه ثبت شده است.فقط این حساب ها باید مورد استفاده قرار گیرد،مگر اینکه رئیس حسابداری سازمان(ناط ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

در صورت گردش وجوه نقد (cash flow statement) این مفهوم با نام گردش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (cash flow from operating activities) به کار می رود. برابر است با درآمد خالص طی یک دوره،که با تغ ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

در اکثر موارد این اصطلاح اشاره دارد به هر نوع جریان نقدی ورودی و خروجی در طی یک دوره –پول هایی که دریافت و پرداخت میشود . این اصطلاح مکرراً به جای گردش وجوه نقد حاصل از سود به کار می رود. صورت گردش و ...

گروه نرم افزاری کیان پرداز

یعنی به صورت تحلیل و نقطه ای در یک یا چند بازه زمانی بتوانیم سود کسب و کار خود را مشاهده نماییم

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

مکاتبات مالی دوره ای یک شرکت (و سایر انواع سازمان ها) به کسانی که مجاز به دانستن موقعیت و شرایط مالی بنگاه هستند.گزارش های مالی مؤسسه شامل سه صورت مالی اولیه(ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه ...

http://khadmateafagh.blogsky.com/

درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دوم گزیت یا مالیات سرانه . زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تق ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

بخشی از هزینه ی مالیات بر درآمد برای سالی که هنوز در پایان سال مالی به دولت پرداخت نشده ،اما به زودی ارسال می شود.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

جایگزین کردن دارایی های ثابت برای جایگزینی دارایی های ثابت قدیمی با توسعه یا مدرنیزه کردن منابع عملیاتی طویل العمر مؤسسه.دارایی های ثابت بسته به ماهیت دارایی ها و نحوه ی به کار گیری آن در عملیات مؤسسه ...

همراهان نیک پندار

از آنجا که آگاهی از اطلاعات دقیق ، کافی و موثر ، نیاز درونی سطوح مختلف واحدهای سازمان می باشد و از طرف دیگر ، سازمان ها دارای تعاملات بیرون سازمانی بوده و در بازار رقابت کنونی ، مدیریت بر مبنای اطلا ...

https://goo.gl/vZPRRx

گزارش کامل در سیستم حسابداری مالی در کلیه سطوح حساب ها با دسترسی به حساب ها از بالا به پایین ( گروه ، کل ، معین و ... ) ، از پایین به بالا و از سطوح میانی به بالا و پایین با امکان نمایش گردش حساب در ...

نرم افزار حسابداری صبا

گزارش ترکیبی از تمام سطوح حساب ها از بالا به پایین ( گروه ، کل ، معین و ... ) ، پایین به بالا ( سطح ششم ، سطح پنج و ... ) و یا از میان کدینگ ( تفصیل به معین ، تفصیل به سطح پنجم و یا هر ترکیب دیگر ) و ...

لغت نامه دهخدا

ثمره، محل رویش

لغت نامه دهخدا و دیکشنری آنلاین آبادیس

ثمره و رویش هم ریشه رویان و روئیدن، همچنین نام روستایی زیبا در اطراف شهر تالش استان گیلان

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

هزینه های خاص حاصل از ناتوانی مشتری در پرداخت بدهی های ناشی ازفروش قبلی به مؤسسه.زمانی که فروش نسیه ثبت شده،حساب های دریافتی در حساب دارایی افزایش یافته است.اگرمشخص شود که این بدهی بدهکار به مؤسسه دری ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

دارایی ها= بدهی ها+ حقوق صاحبان سرمایه.این معادله،زیربنای حسابداری دوبل است که توازن میان دارایی های مؤسسه و منابع اصلی سرمایه ی سرمایه گذاری شده در دارایی ها را منعکس میکند که به دو گروه مهم بدهی ها ...

http://www.printcheck.ir

معرفی سند چک چک به معنی برگهٔ تاریخدار و دارای ارزش مالی میباشد که برای خرید در حال و در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ و تاریخ موردنظر برای وصول ، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شد ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

کارمند ارشد حسابداری مؤسسه که ممکن است رئیس امور مالی نیز باشد.گرچه در مؤسسات بزرگ،این دو کار مجزا از هم است.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

نتیجه ی محاسبه ی نرخ بهره یا نرخ بازگشت سرمایه طی دوره ای کمتر از یک سال و تبدیل آن به نرخ معادل در سال کامل.فرض کنید ۲ درصد بهره در طی سه ماه به دست می آورید.نرخ بهره ی سالیانه(انگار یک بار در سال در ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

در یکی از روش های حسابداری ،مبلغی به ازای هر واحد است برای تخصیص کل هزینه های ثابت غیر مستقیم تولید در دوره ،که به هزینه های مستقیم ساخت و تولید کالا اضافه می شود. این مبلغ می تواند درصدی از هزینه های ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

معادل سود ویژه تقسیم بر درآمد حاصل از فروش است. سود ویژه را به شکل درصدی از درآمد حاصل از فروش می سنجد. نسبتی که مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران است

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

در واقع این نرخ به مانده حساب وام یا پس انداز برای تعیین مبلغ بهره ی متعلق به همان دوره اشاره دارد.یک دوره می تواند یک ماه،سه ماه یا دوره ی زمانی دیگری باشد.نرخ بهره ی موثر با تقسیم سود اسمی بر نرخ در ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

عددی که با تقسیم کل نقدینگی ، حساب های دریافتنی و اوراق بهادار ( درصورت وجود ) بر کل بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت قابلیت مؤسسه را برای پرداخت و تسویه حساب بدهی های کوتاه مدت با نقدینگی و دارایی ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

آزمونی برای تعیین قابلیت پرداخت بدهی های مؤسسه .نسب جاری با تقسیم کل دارایی های جاری بر کل بدهی های جاری به دست می آید.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

مقیاسی برای تعیین اینکه در یک دوره ی معمولاً یک ساله،دارایی ها با چه میزان کارایی به کار رفته است.به منظور یافتن نسبت دفعات گردش دارایی ،درآمد حاصل از فروش سالیانه را بر کل دارایی ها یا دارایی های خال ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

قیمت جاری بازار سهام سرمایه تقسیم بر آخرین قیمت درآمد کاهش یافته ی هر سهم دوازده ماهه ی مؤسسه ، و اگر درآمد کاهش یافته را اعلام نکند ، تقسیم بر سود هر سهم مبنا. نسبت قیمت به درآمد اندک ، نشانه دست کم ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

میزان فروش سالیانه(تعداد کل واحدهای فروخته شده)که در آن حاشیه ی فروش کل معادل با هزینه های ثابت سالیانه باشد- یعنی میزان دقیق فروش که با آن موسسه هزینه های ثابت خود را تحت پوشش قرار میدهد و به سود یا ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

شامل هزینه های غیرمستقیم فروش ، اجرایی و تولید است ، یعنی به طور طبیعی نمی توان آن ها را به یک کالای مشخص ، منبع درآمد یا واحد سازمانی منتسب یا متصل کرد. مثل مالیات بر دارایی سالیانه ی مربوط به ساختما ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یکی از انواع اصلی بدهی های کوتاه مدت مؤسسه که از انباشت هزینه های پرداخت نشده حاصل می شود،مانند پرداخت حق مرخصی کارمندان یا طرح پاداش مبتنی بر سود که تا دوره ی بعدی پرداخت نشده است. احتیاط:عناوین خاص ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

هزینه هایی که از پیش پرداخت شده اند یا برای سود آتی پیش پرداخت شده اند مبالغ نقدی پرداختی که در حساب هزینه های دارایی پیش پرداخت شده وارد شده است. برای مثال مؤسسه ای برای بیمه آتش سوزی شش ماه آینده ، ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

هزینه هایی که در کوتاه مدت بدون تغییر باقی می ماند و با میزان فروش و درآمد حاصل از فروش تغییری نمی کند-مثال های رایج،اجاره بهای ساختمان،حقوق اغلب کارمندان،مالیات بر دارایی و صورت حساب ماهانه ی تلفن اس ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

هر هزینه ای که نسبت به تغییرات میزان فروش با درآمد حاصل از فروش حساس باشد. ( ر ک . به هزینه های معطوف به درآمد حاصل از فروش و هزینه های معطوف به حجم فروش ). برعکس ، هزینه های ثابت در کوتاه مدت نسبت به ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

هزینه هایی که به شکلی ثابت یا نسبت به حجم فروش ( تعداد کالاهای فروش رفته ) تغییر می کند. از جمله هزینه ی تحویل ، بسته بندی و سایر هزینه هایی که عمدتاً به تعداد واحدهای فروش رفته یا تعداد مشتریان وابست ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

هزینه هایی که به شکلی ثابت یا نسبت به درآمد حاصل از فروش ، یا فروش تغییر می کند. ازجمله هزینه ی کمیسیون فروش ، تخفیفات کارت اعتباری و اجاره بها و غیره.

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

تخصیص(یا پخش کردن)هزینه ی دارایی ثابت در طول عمر مفید محاسبه شده.بخشی از کل هزینه ی دارایی،در هر سال از عمر دارایی،همراه با فرسودگی و کاهش ارزش اقتصادی آن برای کسب و کار،شارژ می شود.دو روش تعیین استهل ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

این اصطلاح برای یک مؤسسه به کل بهره ی پرداختی بابت سرمایه ی استقراضی و حداقل درآمد خالصی اطلاق می شود که باید به دست آورد تا سرمایه ی به کار رفته را توجیه کند. بهره مجموعه ای از مبالغ قراردادی بهره اس ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

یکی از تعاریف اقتصادی هزینه که اشاره به درآمد یا منفعتی دارد که با بهترین گزینه ی دوم استفاده از پول ، زمان یا استعداد بدست می آید ، اما به علت انتخاب گزینه ی دیگر ، از دست رفته است. فرض کنید با پول ، ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

معادل است با بهای تمام شده ی کالای خریداری شده که خرید شده و توسط خرده فروش ها و عمده فروش ها فروخته می شود. در مقایسه ، تولید کننده چهار نوع هزینه محصول را برای تعیین بهای تمام شده کالا ترکیب می کند. ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

هزینه ای فرضی که مبنایی برای مقایسه قرار می گیرد. یک مثال هزینه ی منتسب سرمایه ی مالکانه است. در طول سال ،هیچ هزینه ای برای استفاده از سرمایه ی سهامداران ثبت نمی شود.اما برای قضاوت در مورد مؤثر بودن س ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

طرح نسبتاً جدید برای تخمین غیر مستقیم هزینه های سربار،در کسب و کار و هزینه های سربار ،از عملکردهای گوناگونی پشتیبانی می کنند.روش ABC، هزینه های سربار را به طبقات جداگانه ی فعالیت های پشتیبانی تقسیم می ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

تقاضانامه ای که مدیران عالی سازمان و هیئت مدیره برای سهامداران می فرستند و در آن درخواست می کنند که سهامداران در مجمع عمومی سالیانه ی شرکت ، در مورد موضوعی مشخص ، به شیوه ای خاص رأی دهند. در شرکت های ...

کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد

فرم ها،فرایندها و رویه های حسابداری که برای پیشگیری از خطا و به حداقل رساندن اشتباهات و کلاهبرداری ها(ورای آنچه برای حفظ ثبت ها نیاز است).به کار می رود.رویه های رایج کنترل داخلی شامل نیاز به امضای دو ...