دانشنامه مدیریت آژانس های مسافرتی

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1
تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

WWW.ARTIMANTECH.COM

یکپارچگی، عدم تأخیر و پاسخگویی به موقع نرم افزارها به خصوص در زمان اوج فعالیت از عوامل اصلی در بررسی و مقایسه نرم افزار ها با یکدیگر می باشد که میبایست در انتخاب و تهیه آنها مورد توجه قرار گیرد.

www.pargansystem.com

به پروازهایی گفته می شود که توسط برخی آژانس های مسافرتی از سازمان های هواپیمایی پیش خرید می شوند