دانشنامه نرم افزار های مدیریت، بایگانی و آرشیو فرم ها و اسناد

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 100
تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اين سازمان در سال 1366 با ادغام مركز اسناد فرهنگي و سازمان هاي قبلي شكل گرفت و هدف آن حفظ آثار و فعاليت هاي فرهنگي بود. اين مركز از متخصصان و كارشناسان تاريخ،‌ حقوق،‌ كامپيوتر،‌ جغرافيا، جامعه شناسي،‌ ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

واژه آرشيو از كلمه يوناني archivum يا archion مشتق شده است و در طي سال ها و قرون، معاني متفاوتي داشته است. در سال 1603 در متون فرانسوي زبان، به معناي محل كار و ساختمان اداره يا محل استقرار حكومت ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

آرشيو انگلستان: در سال 1954 كميته اي اداري تحت رياست سرجيمز گريگ كه بعداً‌ به كميته گريگ شهرت يافت،‌ باعث تصويب قوانيني در مورد اسناد دولتي و تعيين حدود وظايف و مسئوليت هاي اداره اسناد دولتي شد. برا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اولين ساختمان جديد آرشيو يا خزانه اي اوراق در سال 1849 به دستور سلطان عبدالمجيد به پايان رسيد. آرشيو عثماني حاوي اسناد بسيار ذي قيمت و ارزشمند تاريخي است كه شامل دفاتر ثبت و اسناد ديوان همايون،‌ اسناد ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

آرشيو در دنياي امروز از اهميت ويژه اي برخوردار شده است و به عنوان يكي از منابع تحقيقي و پژوهشي به حساب مي آيد. امروزه با سرلوحه قرار دادن علم مطالعه فرامين و اسناد، و توجه اعضاي فرهنگستان ها به اين ام ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در بسياري از ادوار تاريخي،‌ الفاظي چون خزانه و ... براي مركز اسناد و آرشيو به كار رفته است. بنابراين آرشيو پديده اي جديد نيست و تاريخچه آرشيوها به زمان پيدايش خط برمي گردد. در نتيجه حفاري هايي كه در ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در قرن دوازدهم ميلادي،‌ بايگاني مفهوم تازه اي پيدا كرد و آرشيوها به وجود آمدند و تا قرن شانزدهم در سراسر اروپا توسعه يافتند. قرن شانزدهم،‌ به ويژه اواسط و نيمه دوم اين قرن در تاريخ آرشيوها داراي اهميت ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

آرشيو ملي سوئد در سال1618 تأسيس و در سال1878مستقل شد. علاوه بر آرشيو ملي،‌ هفت آرشيو منطقه اي ديگر در سوئد وجود دارد و به جز آرشيوهاي نظامي كه زير نظر وزارت دفاع است،‌ ديگر مؤسسات آرشيوي زير نظر وزارت ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

آرشيو فرانسه در قصر سوبيز مستقر است كه يكي از شاهكارهاي معماري پاريس است. با آنكه در دوران سلطنتي به آرشيو توجه شده،‌ اما در دوره جمهوري به سبب حودث و اتفاقات،‌ مخصوصاً‌ در سال 1789 مجلس ملي مؤسسان،‌ ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اين آرشيو در سال 1872 تأسيس شد و به عنوان قديمي ترين مؤسسه فرهنگي فدرال محسوب مي شد. اين مؤسسه توسط فرماندار،‌ رئيس را انتخاب مي كند و رئيس در واقع قدرت قائم مقام نخست وزير را دارا است و از طريق وزير ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

آرشيو ملي هند در سال 1891 به عنوان بخش اسناد شاهنشاهي در شهر كلكته تأسيس شد و پس از استقلال آن را به دهلي نو انتقال دادند. قديمي ترين سند مربوط به سال 1488 ميلادي است. ميليون ها پرونده كه بعضي از آنها ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

بايگاني داراي دو مفهوم به شرح زيراست : 1- بايگاني: يعني طبقه بندي ، تنظيم و نگهداري اسناد و حفاظت از اسناد و مدارك با روشي كه بتوان با سرعت و سهولت و صرف ووقت و هزينه ونيروي انساني كم به آن اسناد دس ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

ابزار و وسایل بایگانی باید مناسب با سیستم بایگانی و احتیاجات واحد بایگانی و بودجه ای که برای این منظور در نظر گرفته شده است، تهیه شود. لوازم و وسایلی که معمولاً در واحد های بایگانی از آنها استفاده می ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

پرونده ها به تفکیک و بر اساس طبقه بندی های انجام شده در زونکن گذاشته می شوند. در این مرحله برای تفکیک موضوعات می توان از برچسب هایی با رنگ های موضوعی مختلف جهت ثبت کد بر روی هرزونکن استفاده شود.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

آموزش آرشيو در ايران بسيار غريب و ناشناخته است. وقتي خود آرشيو براي بسياري از تحصيلكرده هاي رشته هاي مربوط (مثل كتابداري و اطلاع رساني و تاريخ‌) ناآشناست،‌ طبعاً‌ انتظاري از آموزش آن نمي توان داشت. بر ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

آموزش يكي از اركان اصلي رشد و توسعه است. هر علم،‌ حرفه و فن چنانچه با آموزش توأم نباشد،‌ سير قهقرايي خواهد داشت و طبعاً‌ روزي افول خواهد كرد. گاهي تصور مي شود،‌ برخي حرفه ها،‌ صرفاً‌ تجربي است و بايد ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت موظفند براساس دستورالعمل سازمان اسناد ملي ايران پس از بررسي و ارزش يابي اسناد و اوراق راكد خود آنچه را كه از لحاظ اجراي وظايف و مسئوليت هاي قانوني آنان وني ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

به دنبال تشكيل كنگره وين در سال 1815 ميلادي (1194 ه.ش) و وضع اصول و قواعد روابط ديپلماتيك در ايران مرجع مفهومي با عنوان دفترخانه امور غرب تأسيس و تنظيم روابط خارجي ايرنان با دول بيگانه به آن سپرده شد. ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اداره ي امور بايگاني هر سازمان با استفاده از سه روش صورت مي گيرد : الف ) نظام متمركز بايگاني ب) نظام غير متمركز بايگاني ج) نظام پراكنده بايگاني

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اسناد آرشيوي شامل ابعاد ديگري مانند اداري،‌ تاريخي و فرهنگي هستند. اسناد آرشيوي حقايق بسياري را براي ما روشن مي كند كه ذيلاً‌ به اهم آن اشاره مي شود: 1. طرز مكاتبات اداري و ترتيب ثبت و ضبط نامه ها ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

از نظر علمي: اسناد در پژوهش هاي علمي مي تواند بيانگر بسياري از واقعيات تاريخي باشد. در مذاكرات علمي،‌ در بيان امتيازات و افتخارات علمي و تقدم و تأخر وقايع،‌ اسناد تاريخي روشن كننده و رافع ابهام خواه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

پاره اي از ويژگي هاي اسناد آرشيوي: الف) به طور عمده بر روي كاغذ ثبت شده اند. ب) در نتيجه فعاليت يك اداره يا سازمان جمع شده اند. ج) از نظر فيزيكي ممكن است نامتجانس باشند. د) از آنها نسخ متعددي وجود ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

سندي كه دال بر هر گونه خريد ( انواع خدمات ،اسناد مناقصه ومزايده انواع كالا و ملزومات ، منقول يا غير منقول و...) مي باشد . واحد مسئول در امر خريد سازمان ها و نهادهاي دولتي ، واحد كارپردازي ( تداركات ) ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اسناد طبقه بندی شده به چهار طبقه تقسیم شده است : الف : اسناد به کلی سری اسنادی هستند که افشای غیر مجاز آن ها به موقعییت سیاسی اجتماعی و سایر موقعییت های بسیار با اهمییت لطمه وارده کرده و باعث ضرر ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- فرم در خواست خريد - فرم سفارش خريد - گواهي مبلغ خريد ذيل صورت حساب فروشنده - صورت حساب فروشنده - فرم رسيد انبار

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- فرم در خواست خريد - فرم سفارش خريد - فرم مناقصه - صورت حساب فروشنده - صورت حساب كمسيون خريد - گواهي تامين اعتبار - ساير مدارك مورد نياز

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- فرم در خواست خريد - فرم سفارش خريد - برگ استعلام - صورت حساب فروشنده - صورت حساب كمسيون خريد( در صورت نياز ) - فرم رسيد انبار - ساير مدارك مورد نياز

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در دوره هاي مختلف زندگي بشر غلبه بر بعضي از نمادها بر ديگري بيشتر بوده است. طبعاً‌ اسناد مكتوب اهميت و ويژگي خاصي دارد،‌ ولي گاه مورخ مجبور است به هر رمز،‌ اشاره،‌ علامت،‌ نماد و وسيله اي متوسل شود تا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

انواع آرشيو از جنبه هاي مختلف:ُ 1- از نظر شكل: شامل آرشيو مكتوب،‌ مواد سمعي،‌ عكس و فيلم،‌ پوستر،‌ نقشه و آرشيوهاي زير شكل آرشيو مكتوب: قديمي ترين نوع آرشيو ،‌ سازمان هاي آرشيوي حاوي اسناد مكتوب ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مهر اصلي وزرات : مهري است مربوط به هر سازمان كه فقط بر روي امضاي مدير يا كسي كه حق امضا دارد زده مي شود مهر دبير خانه : جهت شناسايي واحد دبير خانه به كار مي رود مهر بايگاني شد : جهت بايگاني هر پرون ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

1. كاغذ سمرقندي: اين نوع كاغذ توسط اميران چيني در سمرقند عرضه مي شد و بين تاريخ نويسان بسيار رايج بوده است. 2. كاغذ خراساني: در روزگار بني اميه و بني عباس اين كاغذ مورد استفاده بوده و انواع سليماني، ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

1. ایجاد سهولت در آرشیو، طبقه بندی و دسترسی به اسناد 2. کاهش حجم بایگانی و امکان ذخیره الکترونیک اسناد با استفاده از آرشیو الکترونیک 3. بالا بردن ایمنی اسناد در مقابل حوادث و مخاطرات طبیعی و غیر طبی ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

1. ایجاد سهولت در آرشیو، طبقه بندی و دسترسی به اسناد فیزیکی 2. بالا بردن ایمنی اسناد در مقابل حوادث و مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی 3. ترمیم و رفع مخاطرات ناشی از جابجایی، گم شدن و بروز خرابی های فیزیکی ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اهداف مشترك كتابخانه و آرشيو عبارتند از : 1. هر دو اهداف مشتركي در دسترس پذيري مؤثر و اقتصادي مراجعه كنندگان خود دارند. 2. هر دو مشكلات مشابهي در حفاظت از مجموعه خود دارند. 3. هر دو نظرهاي مشابهي ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

1. تهيه استانداردها،‌ مقررات و روش ها براي پردازش و ارائه نظام هاي اطلاعاتي 2. كمك به كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و تبادل اين اطلاعات در سراسر دنيا 3. تنظيم سياست ها و برنامه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

هربرنامه ریزی و سيستمي منظم وپویا خواهد بود که استفاده كنندگان سيستم هدايت و رهبري يك سازمان به برنامه ريزي نياز دارد هنگامی يك بايگاني ارزش واعتبارلازم را کسب خواهد کرد كه اطلاعات آن به طور مستمر و ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

كسي است كه بتواند از عهده ي تشكيل پرونده هاي مختلف اداري ، تحويل و تحول آنها و بايگاني اسناد و مدارك و اسناد خريد و... كدگذاري آنها با روش هاي مختلف اعم از دستي و كامپيوتري برآيد

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

فروشندگان و عرضه كنندگان ماشين هاي صنعتي ، نقشه هاي وسايل را همراه با كاتولوگ و ذكر مشخصات وسايل يا قطعه مانند شماره فني ، شماره سريال ؛ شرح ماشين وساير اطلاعات در اختيار خريدار مي گذارند و در بايگاني ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

براي بايگاني و آرشيو و تعريف گوناگوني شده است كه گاه با هم تداخل دارد و تفكيك آنها به ويژه در عرف قدري دشوار است. در اينجا به پاره اي از تعاريف از اين دو واژه اشاره مي شود. 1. در فرهنگ آكسفورد در ...

منبع: ( شرکت مهندسی راهکار آفرین آدا)www.adaitco.c ...

پرتال مکاتبات برون سازمانی فراهم آمدن بسترهای جدید ارتباطی بر مبنای شبکه‌های کامپیوتری، موجب شده است دولت‌ها و سازمان‌ها به منظور کاهش هزینه‌های ایاب و ذهاب و افزایش رضایتمندی و تسریع در ارائه خدمت ب ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تاريخ نويسان در ابعاد مختلف براي استحكام پژوهش هاي خويش به بررسي،‌ بازخواني،‌ بازنويسي و تجزيه و تحليل اسناد مي پردازند. پژوهش اسنادي عمدتاً مورد توجه تاريخ نويسان است. پژوهش اسنادي شامل مراحل: 1)‌ نس ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

از زمانی که خط به وجود آمد بشر به اهمیت حفظ و نگهداری خاطرات و حوادثی که اتفاق می افتاد پی برد وبهترین نمونه سنگ نوشته ها وکتیبه ها یی است که امروز در گوشه وکنار دنیا کشف می شود هم اکنون نیز در سیستمه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تركيبات سند 2 مهم است: 1)‌ متن 2) اضافات 1) متن: متن سند شامل مضمون و موضوعي است كه سند درباره آن نوشته شده است. متن از اجزاي مختلف تشكيل شده است: الف. مطلع يا مقدمه: قسمتي از متن است كه معمولاً‌ب ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اسناد تاريخي بخشي از محتويات بايگاني هاست كه امروزه از مهمترين منابع پژوهشي است و كليه مكاتبات سلطنتي،‌ فرمان ها،‌ معاهدات سياسي، انواع نوشته هاي اداري و ديواني،‌ اسناد قضايي،‌ مالي و بخشي از مكاتبات ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

كد يا نشانه يا علامت رمز ؛ عبارت است از تبديل اسم و يا يك موضوع به يك علامت قراردادي. اين علامت مي تواند به صورت شماره يا حرف انتخاب شده باشد . كد به منزله ي علامت اختصاري طبقه بندي نيز محسوب مي شود ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

پرونده مجموعه ای است از اسناد مربوط به یک موضوع مشخص و یا یک شخص خاص که با رعایت نظم و ترتیب و با رعایت حق تقدم در یک پوشه و یا کلاسور نگاه داری شده باشد. محتویات یک پرونده مبین ان موضوع و یا مشخصات ی ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

یکی از اساسی ترین مراحل بایگانی، طبقه بندی اسناد می باشد طبقه بندی از نظر بایگانی عبارت است از تقسیم بندی اسناد به دسته هایی که حداقل میان انها یک موضوع مشترک و خاص وجود داشته باشد .

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تفاوت بايگاني و آرشيو: 1. بايگاني به تعداد سازمان ها وجود دارد و اسناد آن معمولاَ در معرض نقل و انتقال و تحويل است. 2. اسناد بايگاني ارزش هاي متفاوتي دارند و گاه ارزش خود را از دست مي دهند. 3. اس ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

1. مواد: مواد كتابخانه معمولاً‌ منظم و تميزند،‌ از كتابخانه خريداري مي شوند. مجلات و مواد سمعي و بصري بخشي ديگر از مواد كتابخانه را تشكيل مي دهد. ثبت كتاب به صورت تك تك و جداگانه است و هر كتاب هويتي د ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تعیین نوع دسته بندی اسناد در طراحی و پیاده سازی روش های بازیابی و جستجوی مدارک، نقش بسیار مهمی خواهد داشت . در این مرحله تمامی اسناد باید بر اساس ردیف موضوعی اسناد موجود در بایگانی تفکیک گردند .

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

معاملات به سه نوع به شرح زير تقسيم مي شود الف - خريد هاي جزيي :« اين معاملات در اختيار مامور خريد است ب - خريد هاي متوسط :« اين خريد ها از طريق استعلام انجام مي شود ج - خريد هاي عمده :« ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اين مرحله پس از آماده شدن سند و يا زماني كه آن را در دفاتر ديواني ثبت مي كردند، در واقع از آن رونوشت برداشته مي شد تا سابقه آن در ديوان باشد و در گوشه سند مي نوشتند،‌ ثبت دفتر شد. منشيان،‌ مستوفيان و ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

شناخت مدارك و اسناد معتبر كار ساده اي نيست و نيازمند علم،‌ اطلاع و تجربه فراوان است و مشكل اساسي،‌ شناخت اصالت و اعتبار اسناد است. شناخت اسناد تاريخي به دو عامل زمينه و زمان بستگي دارد. به اين مفهوم ك ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

جمع آوری و جای گذاری نسخ مفقود شده یا کمبود های احتمالی در اوراق موجود در پرونده ها با توجه به نوع و اهمیت پرونده باید طبق لیست تهیه شده در مرحله وجین صورت پذیرد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اين مؤسسه اولين مؤسسه خبري ايران است كه از سال 1312 با عنوان آژانس پارس، در سال 1354 سازمان خبرگزاري پارس و پس از انقلاب اسلامي ايران (1360) با نام خبرگزاري جمهوري اسلامي به كار مشغول است. در حال حاضر ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

یک طبقه بندی منطقی و صحیح که اساس تشکیل یک پرونده است باید دارای این خصوصیات باشد: اطمینان : طبقه بندی اسناد باید طوری پی ریزی شود که محل دقیق سند مشخص گردد. سرعت:طبقه بندی باید موجبات دست یافتن به ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

دستوالعمل تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحا آنها شامل مراحل زير است: 1- برنامه ريزي و تهيه مقدمات كار : مقام مسئول موظف خواهد بود با توجه به شرايط ومشخصات اسناد پرونده هاي راكد را تهيه و اقدامات لازم ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اسناد و مدارک پرونده های هر سازمان به صورت مختلف طبقه بندی و تنظیم گردیده وبر اساس یکی از روشهای بایگانی نگاهداری می شوند .منطقی ترین این نوع طبقه بندی که در کتب مختلف مربوط به بایگانی مورد بحث قراردا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

بايگاني نقشه ها به روش هاي مختلفي صورت مي گيرد مانند نمونه هاي زير : نمونه ي اول : - ابتدا نقشه را با توجه به اندازه و ابعاد آن ها به قسمت هاي مختلف تقسيم مي كنند مانند ابعاد A4 يا A3 و... سپس ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

روش هايي كه براي مرمت اسناد مورد استفاده است، 1) خشك 2) خيس كه هركدام از اين روش ها خود به شيوه هاي جزئي تري تقسيم مي گردند كه اهم آنها عبارتند از: مرمت با تيشه،‌ مرمت با كاغذ لمي نيش،‌ مرمت ماش ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اين سازمان تنها سازمان قانوني آرشيوي است كه با هدف جمع آوري اسناد ارزشمند و حفظ و نگهداري آنها و ارائه آن به محققان و پژوهشگران به وجود آمده است. اين سازمان زيرنظر سازمان امور اداري و استخدامي است كه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

سازمان هاي آرشيوي داخلي عبارتند از : 1. سازمان اسناد ملي ايران 2. خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 3. اداره كل آرشيو وزرت امور خارجه 4. آرشيو سازمان ميراث فرهنگي 5. مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي 6 ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

سازمان هاي آرشيوي در خارج از كشور: 1. آرشيو انگلستان 2. آرشيو تركيه 3. آرشيو سوئد 4. آرشيو فرانسه 5. آرشيو كانادا 6. آرشيو هند

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تعريف سند از نظر لغوي : دليل ، رسيد، قبض ، نوشته ، مدرک نوشته اي که قابل استفاده يا استناد است . چيزي که به آن اعتماد کنند .

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

بحث سند و اسناد مربوط به زمان حاضر نيست . انسان طالب علم و آگاهي هميشه به دنبال سند است . او همچنان که در زمان حال براي دستيابي به اطمينان و يقيين به دنبال منشاء و مدرک مطلب ، گفته يا نوشته اي مي گردد ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

سندي است که در مرجعي ذي صلاحيت تنظيم شده و سند عادي مندي است که در مرجعي ذي صلاح تنظيم نشده باشد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

پس از بازخواني سند و انجام پژوهش هاي لازم تاريخي،‌ پيام سند و يا اسناد به خوبي آشكار مي شود. بررسي درباره سندخواني داراي 4 مرحله اساسي است: 1. خواندن سند؛‌ (گاه مدت ها وقت صرف مي شود تا سندخوان حقيقت ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- داشتن اطلاعات لازم در زمينه ي فن بايگاني - داشتن اطلاعات در زمينه ي فعاليت واحدها ي سازمان - داشتن اطلاعات در زمينه ي لوازم فني موجود در سازمان - اشنايي كامل به مراحل گردش اسناد در واحدهاي مخت ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- پذيرش صحيح بيماران بستري ، سرپايي و اورژانس - ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش در فرم ها و برنامه HIS بر اساس مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه ، دفترچه بيمه و ... - اخ ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- تحويل و مرتب نمودن پرونده بر اساس استاندارد موجود - ثبت مشخصات و شماره پرونده بيمار بر روي پوشه اختصاصي - همكاري در تجزيه و تحليل كمي و كيفي مدارك پزشكي - رفع نقص پرونده پزشكي ( شامل تحويل آنه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- كدگذاري بيماريها ، اعمال جراحي ، علل خارجي بيماري و مرگ ومير پرونده هاي پزشكي بيماران بر اساس طبقه بندي بين المللي - تهيه ايندكس بيماريها ، اعمال جراحي ، اقدامات پزشكي ، علل خارجي بيماري و مرگ و م ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- جمع آوري آمار و فعاليت هر بخش و واحد اعم از سرپايي و بستر ي به صورت روزانه و ماهيانه - كنترل و تصحيح آمارهاي جمع آوري شده با استفاده از دفاتر پذيرش واحدها و گزارش بخشها و نرم افزار HIS - تنظيم ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- گرد آوري و تهيه اسناد مورد نياز مثل : نقشه- عكس-ميكروفيلم و..... - كدبندي و تنظيم مدارك با روش هاي صحيح - ايجاد ارتباط با ساير مراكز اسناد و مبادله ي اطلاعات - همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

- تهيه ،كنترل و تاييد نهايي برنامه كاري پرسنل با هماهنگي كارشناسان ذيربط - نظارت بر عملكرد مسئولين پذيرش ، بايگاني ، آمار و كدگذاري و مجموعه آنها - ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم و ارائه راه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• برنامه مربوط به بررسی، ارزشیابی و نقل و انتقال سوابق و پرونده های راکد شرکت را تهیه و به مسئول مافوق ارائه می نماید. • فهرست و مشخصات سوابق و پرونده های راکد و فاقد ارزش نگهداری را تنظیم می نماید. ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• برنامه های بررسی و ارزشیابی و نقل و انتقال سوابق و پرونده های راکد شرکت را تهیه و تنظیم می نماید. • در تنظیم فهرست مشخصات سوابق و پرونده های راکد که ارزش نگهداری ندارند به کارشناسان مربوطه همکاری و ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اين شورا در سال 1948 در اجلاس يونسكو با هدف حفظ و حراست ميراث مكتوب بشر به وجود آمد. اما رسميت آن به سال 150 يعني تاريخ برگزاري اولين كنگره بين المللي آرشيو در پاريس برمي گردد. مركز ايكا از بدو تأسيس ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در سال 1372 به همت پژوهشكده اسناد سازمان اسناد ملي ايران،‌ شورايي به منظور تقويت همكاري هاي آرشيوي در سطح مديران مراكز اسناد و آرشيو در شهر تهران تشكيل شد. وظايف آن عبارت بودند از: 1. تشكيل جلسات م ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

عضويت در شوراي جهاني آرشيو به 5 دسته تقسيم مي شود: 1. آرشيوهاي دولتي (ملي) و سازمان هاي مركزي آرشيو 2. مؤسسه هاي آرشيوي 3. اعضاي منفرد 4. اعضاي افتخاري 5. مجامع حرفه اي آرشيوي سازمان اسناد ملي ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

عوامل آسيب رسان به اسناد: - فيزيكي - شيميايي - بيولوژيك - غير متعارف عوامل فيزيكي: - رطوبت: رطوبت مجاز براي آرشيو 50 تا 60 درصد - درجه حرارت: حرارت بايد بين 15 تا 25 درجه سانتيگراد باشد. - ف ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

انتخاب هركدام از اين سيستم ها براي بايگاني مستلزم مطالعه ي وضعيت سازمان و حدود وظايف آن مي باشد . مبناي اين بررسي بايد براساس سرعت و سهولت و تامين نياز مراجعه كنندگان به بايگاني باشد و عوامل زير در نظ ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تفاوت اين دو ناشي از ماهيت كاري است. كتابخانه سه وظيفه اصلي و اوليه آن، حفظ مجموعه كتاب و ساير موارد چاپي است. آرشيو: وظيفه اصلي آن گردآوري،‌ حفاظت و نگهداري مجموعه اسناد و مدارك سازمان ها و افر ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در این مرحله از ساماندهی فیزیکی ، باید فهرستی از اسناد موجود به تفکیک موضوع تهیه شود تا در مواقع لزوم تمامی اسناد از طریق فهرست های تهیه شده قابل بازیابی باشند.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

1- شناسایی کامل کارمندان واطلاع امور اداری ازآنها: تمام مشخصات کارکنان یک سازمان در پرونده پرسنلی آنها ثبت میشودتا درمواقع نیاز مورد استفاده قرار گیرد .توسط یک پرونده پرسنلی میتوان به سطح تحصیلات تجر ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اين مركز در سال 1365 با توجه به اسناد قابل توجهي كه بنياد مستضعفان و ديگر نهادهاي انقلابي به حكم دادسراي انقلاب اسلامي از منازل مصادره اي به دست آورده بودند، شكل گرفت و وظيفه آن سازماندهي به اين اسناد ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در مداخل اداره یا سازمان قرار گرفته و قابل دسترس به سایر واحد ها باشد. - محل کار سرپرست بایگانی باید طوری انتخاب شود که در نزدیکترین مکان واحد استفاده کننده از بایگانی قرار گیرد، تا عمل نظارت به آسا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

محل ادراک ، حس، زمان ادراک ، مأخذ و دليل چيزي و جمع آن مدارک است .

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

الف) ارزشیابی اسناد ب) ایجاد ساختار بایگانی الکترونیک ج) آماده سازی د) تصویربرداری از پروند ه ها ه) اصلاح و ویرایش تصویرها و) ورود اطلاعات پروند ه ها ز)کنترل کیفی ح) تهیه نسخ پشتیبان

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

الف) تفکیک، دسته بندی و طبقه بندی اسناد ب) وجین ج) جمع آوری و تکمیل نواقص مکشوفه در اسناد و پرونده ها د)کدبندی پروند ه ها ه)آماده سازی و) فهرست برداری

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

اين مركز در محل سازمان صدا و سيما قرار دارد و هدف از تأسيس آن گردآوري و نگهداري برنامه ها و اسناد و مداركي است كه به وسيله واحدهاي توليد سازمان تهيه شده است. گردآوري مواد آرشيوي اين سازمان به دو طريق ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

كوچك كردن نقشه به نسبت معيني را مقياس مي گويند . مقياس ها را معمولا" طوري انتخاب مي كنند كه استفاده از آن آسان باشد .

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در اين شيوه هر يك از اقدام كنند گان موظف به نگهداري اسناد ومدارك و سوابق اداري خود مي باشند ، اين شيوه مورد توجه و توصيه ي سازمان هاي اداري نمي باشد .

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در اين شيوه هر يك از واحدها ي سازماني داراي بايگاني مستقل بوده و پرونده هاي مربوط به خود را تنظيم و نگهداري مي كنند . مزاياي شيوه ي غير متمركز - نزديك بودن پرونده ها به استفاده كنندگان - آشنا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

كليه ي امور بايگاني از قبيل : طبقه بندي – كد گذاري و تنظیم نگهداري اسناد و پرونده ها در بايگاني مركزي (بایگانی كل) صورت مي گيرد و بقيه ي واحد ها مجاز به داشتن بايگاني مستقل و نگهداري پرونده ها نمی ب ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• سوابق سازمانها و وزارتخانه‌ها؛ • ساختار سازماني مؤسسات؛ • روند رشد و توسعة وظايف، سياست ها و فعاليتهاي دستگاه ها؛ • روش تدوين قوانين و مقررات و رويه هاي سازماني؛ • گزارش ميزان تأثير برنامه ه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

وجین مدارک شامل استخراج و جداسازی اسناد تکراری و غیرقابل استفاده از درون پرونده ها می باشد. استخراج اوراقی که به اشتباه در پرونده دیگر قرار گرفته است و جایگذار ی آن در پرونده ذیربط نیز در این مرحله ا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

1. سياست گذاري: اولين گام،‌ بدون روشن شدن اهداف ادامه كار مؤسسه آرشيوي بي مورد است. 2. شناسايي و دريافت: شناسايي اسناد از طريق شناخت اهدا كنندگان،‌ امانت دهندگان و يا واگذاركنندگان صورت مي گيرد و خر ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

واحد كارپردازي موظف به انجام امور زير مي باشد : 1- تهيه وتأمين احتياجات اداري واحدهاي مختلف سازمان 2- اجراي سياست ها ؛ خط مشي ها و قرادادهاي خريد 3- بررسي و اقدام در مورد جمع آوري اطلاعات در ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تعريف مدرك فني : هر نوع سابقه اي كه به صورت مكتوب باشد مانند : گزارش هاي تخصصي روزنامه ها- مقاله – كاتولوگ - يا به صورت مضبوط مثل : نوار – فيلم- اسلايد ويا به صورت منقوش مانند : نقشه – نمودار-عكس كه ب ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مسئولان و متصديان امور بايگاني يك سازمان بايد داراي ويژگي هاي خاصي باشندكه توانائي اداره امور و قبول مسئوليت سنگين طبقه بندي ،تنظيم و بالاخص حفظ و نگهداري اسناد و مدارك آْن سازمان را داشته باشند. ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تعریف کد برای اسناد به منظور دستیابی سریع به آنها صورت می پذیرد. در انتخاب روش تعیین کد، روشهای منطقی کد نویسی که معمولا از دو قسمت اصلی و یک یا دو بخش فرعی تشکیل می شود بر روش های نمره دهی سریالی ...