دانشنامه نرم افزار های دبیرخانه الکترونیک

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 76

پربازدید ترین واژه ها

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

برای کامل کردن نوشته، بایستی ابتدا حاصل کار را مورد ازیابی قرار داد تا با حک و اصلاح آن به منظور تصحیح، رفع نارسایی ها، برطرف کردن برش ها و سایر مواردی است که باعث ابهام نوشته و از اعتبار آن کاسته است ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

هر نامه اداری از پنج بخش زیر تشکیل می شود: سرلوحه، عناوین (گیرنده، فرستنده و موضوع) نامه، متن نامه، امضای نامه و گیرندگان رونوشت که بدون هریک از این بخش ها، نامه اداری ناقص خواهد بود. • سرلوحه نامه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در اصطلاح اداری حکم نوشته ای است که به موجب آن فردی از مقامات صلاحیت دار سازمان و دستگاه اداری به سمتی منصوب و یا انجام کاری به وی محول می شود که به دو صورت احکام استخدامی و یا احکام ماموریت کارکنان د ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

ارجحیت در نامه به سه صورت زیر تعیین می شود: 1- درج قید فوریت 2- درج تاریخ و تعیین زمان خاص در متن نامه 3- محتوا و نوع فعالیت درخواستی، واجد ارجحیت زمانی باشد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

جلسه به معنای گردهمایی مسئولان و صاحب نظران بر اساس وظایف یا مأموریت های محوله در یک مکان و زمان مشخص است که بمنظور رسیدگی به یک مسئله اداری و یا اجتماعی تشکیل می شود. برای تشکیل یک جلسه لازم است تمام ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

برای دستورالعمل نیزهمانند انواع نامه های دیگر اداری ارکانی متصور شده اند که عبارتند از: اهداف، مستندات قانونی، دستوردهنده، دستورگیرنده، استفاده کنندگان، شیوه اجرا، مقررات مورد عمل و فرم های مورد عمل. ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

برای تحقق یافتن یک جلسه رسمی موفق، نیاز به تنظیم یک صورت جلسه قوی و استاندارد است که بتواند بهترین تصویر از جلسه را انعکاس دهد. هر صورت جلسه دارای ارکانی است که بدون تردید باید ذکر شوند، این ارکان عبا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

پیامی است در قالب آگهی که از طرق مختلف جهت اطلاع کارکنان از رویدادهای سازمان اعلام می شود .

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

به کسانی که در یک جلسه رسمی حضور می یابند اعضای جلسه می گویندکه حضور آنان در جلسه بدلیل وظیفه قانونی آنان و در رابطه با مسئولیت آنان است و یا به عنوان جانشین، عضو ناظر و یا افتخاری حضور دارند.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

پس از پایان متن نامه، نام و نام خانوادگی مسئول واحد سازمانی صادر کننده نامه و عنوان سازمان وی، به ترتیب در دو سطر ذکر می شود.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نامه های اداری بر اساس میزان محتوی نامه در دو قطع کوچک و بزرگ انتشار می یابند، معمولا نامه های تا پنج سطر محتوی در نامه های قطع کوچک ( A5) و نامه های حاوی مطالبی بیشتر از پنج سطر در نامه هایی با سربرگ ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

از نظر کلی ارتباط به دو شیوه فردی و سازمانی تقسیم می شود که رابطه فردی به سه شیوه رابطه با خانواده، جامعه و رابطه با سازمان محل خدمت و روابط سازمانی هم به رابطه با مردم، سازمان های داخلی و رابطه با سا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مهمترین بخشنامه هایی که در نظام اداری ایران رواج دارد به دو دسته تقسیم می شوند: از دیدگاه محتوای مطالب : از دیدگاه محتوا و هدف بخشنامه ها به 5 دسته بخشنامه های: درخواستی، دستوری، هماهنگی، ابلاغ قوا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

دستورالعمل های رایج در نظام اداری عبارتند از دستورالعمل های قانونی، اداری و فنی. • دستورالعمل های قانونی: برای اجرای مفاد و موادی قانونی بطور اخص و یا اعم ابلاغ می شود. • دستورالعمل های اداری: روش ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

علی رغم اینکه در ایران استاندارد خاصی برای انواع صورت جلسات وجود ندارد، اما متداول ترین صورت جلسات استفاده شده عبارتند از: • صورت جلسه مشروح: بیان مشروح مذاکرات اعضای جلسه که اغلب در جلسات دادگاه، ج ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

انواع فرم های اداری که در نظام اداری مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد به قرار زیر است: • فرم های عمومی: فرم هایی که در تمامی دستگاه های اداری و با منظور خاص تهیه و توزیع شده است،مانند فرم حک ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

انواع نامه ها : 1- نامه های وارده 2- نامه های صادره (تایپی) 3- نامه های داخلی

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نامه های اداری به شکل های مختلف و با کاربردهای متفاوتی در نظام اداری جریان دارد، از این رو برای بررسی بهتر این نامه ها می توان آنها را از دو دیدگاه ماهیت کار و سطوح سازمانی تقسیم بندی نمود . الف) ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

متداول ترین نوع نوشته های اداری نامه ها هستند. برای انجام فرآیندهای اداری نامه ها به تنهایی کافی نیستند و باید از اسناد و مکتوبات دیگری نیز استفاده نمود. مهم ترین مکتوبات دیگر اداری در ایران عبارتند ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• نظم و ترتیب در گردش مکاتبات • رضایت ارباب رجوع در هنگام پیگیري • پیدایش اسناد و طبقات فعالیت هاي گذشته ي سازمان • ایجاد ارتباطات نوشتاري صحیح و هماهنگی و یکنواختی در امور سازمان ها

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

بخشنامه یکی از انواع نامه های اداری است که معمولا بیش ازیک نفر مخاطب دارد، لذا دارای کاربردی متفاوت از یک نامه اداری است: برای ایجاد هماهنگی و آموزش رویه ای یکنواخت در انجام امور و همچنین ابلاغ دستورا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مطلبی است که جنبه عمومی دارد و از طرف مقام مسئول و ذیصلاح به منظور آگاهی و یا اجراء برای واحدها و کارکنان ذینفع یا ذیربط ارسال می گردد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

پردازش به معنای آراستگی و خوش آیندی و در اصطلاح جلادادن و مرتب نمودن نوشته است.مواردی که در این بخش باید مورد توجه قرار داد عبارتند از: • حاشیه گذاری: تنظیم فاصله های مناسب از بالا، پایین، چپ و راس ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مدرکی است که امکان وارد کردن آن در متن نیست و بر حسب ضرورت ، همراه نوشته اصلی ارسال می گردد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

جای تردیدی نیست که عناوین و متن نامه مهم ترین بخش های نامه هستند که میان نویسنده و مخاطب تفهیم و تفهم ایجاد می کنند. لذا چنانچه در بخش های پیشین نیز بیان کردیم استفاده از عناوین صحیح، دقیق و مطمئن در ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

بررسی پیش نویس : پس از تهیه پیش نویس و قبل از تایپ نامه، برای حصول اطمینان از کفایت و کارآیی و تاثیر مطلوب محتویات آماده شده، به بررسی نهایی نامه می پردازیم. این بررسی براساس یک فهرست ( چک لیست ) انجا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌ها ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مطلبی است که از سوی مقام بالاتر، به منظور اجراء به قسمت های تابعه ابلاغ می گردد و به صورت کتبی می باشد. لازم به ذکر است که دستور شفاهی دارای جایگاه اداری نمی باشد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مکاتبه اداری است که طی آن ، مراحل انجام کار، وظایف و مسئولیت واحدها و مراجعی از سازمان که همکاری و هماهنگی آنها به منظور دستیابی به هدف یا اهداف خاص ضروری است، تعیین و از سوی مقام بالاتر برای اجراء اب ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

به هدف و موضوعات مدنظر در تشکیل یک جلسه را گویند که در صورت مشخص بودن و اطلاع آن به مدعوین جلسه، آنان را ملزم به مطالعه و تحقیق در خصوص اهداف جلسه می نماید.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

دستورالعمل در اصطلاح عبارت است از ترتیب انجام کار به ترتیب و توالی اجزای آن است که به صورت مکتوب تدوین و بر اساس موازین خاصی برای اجرا به وسیله مقامات صالحه و در حدود وظایف و مسئولیت ها و ماموریت به م ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

دفاتر اداری به دفاتری گفته می شود که در ادارات و سازمان ها استفاده می شود و عموما دفاتر اندیکاتور، ارسال مراسلات، دفاتر مالی و ... را شامل می شود. بهتر آن است که در نوشتن دفاتر اداری از خط خوش و دقت ک ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• شماره ي نامه هاي اداري می تواند سندیت داشتن آن را ثبت نماید. • شماره ي نامه هاي اداري جهت پیگیري مکاتبات قبلی( پیرو) ضروري است. • شماره ي نامه هاي اداري جهت پاسخ گویی نامه هاي وارده ( بازگشت ) ضرو ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تاریخ و ساعت آغاز و پایان جلسه برای اعضای جلسه اهمیت زیادی دارد، لذا برگزارکنندگان جلسه موظفند این اطلاعات را در دعوت نامه جلسه به مدعوین اطلاع دهند.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مجموعه ای از آرم ( لوگو)، شماره، تاریخ ، پیوست را سرلوحه نامه گویند.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• مطالب و اوراق نامه ها و فرمها و جداول مورد نیاز را از طریق رایانه تایپ و چاپ می نماید. • مطالب ماشین شده را با نسخه اصلی مقابله کرده و آنها را تصحیح می کند. • امور مربوط به طبقه بندی مطالب و فعالی ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• مسئولیت اداره دبیرخانه مرکزی را در چارچوب مقررات و اختیارات مربوطه بعهده دارد. • در ثبت و ارسال نامه ها و تحویل نامه های وارده و صادره نظارت و راهنمایی های لازم ارائه می نماید. • در امور بایگانی و ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• نامه های وارده و صادره را مطالعه نموده سپس ترتیب ثبت و الصاق سوابق مربوطه را توسط متصدیان ذیربط می دهد. • پیش نویس ها و گزارشات مربوطه را تهیه می کند. • نامه های ماشین شده را مطالعه و در ثبت و ارس ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• نامه ها، سوابق، نشریات، نامه های اداری، احکام، دعوتنامه، جزوات، امانات و بسته ها را دریافت و میان واحدها و افراد ذیربط توزیع و در صورت لزوم رسید دریافت می نماید. • نسبت به پست نمودن نامه ها، امانته ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• سرپرستی و مسئولیت دفتر مدیر عامل را بعهده داشته و بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی نظارت می نماید. • نامه های رسیده از وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانهای مختلف و ادارات تابعه شرکت را برابر وظایف و اختیا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• درجهت حسن اجرای امور دفتری تحت مسئولیت تلاش می نماید. • نسبت به تقسیم کار و ارجاع آنها به متصدیان ذیربط اقدام می نماید. • پیش نویس نامه ها و آمار فعالیت ها را تهیه و تنظیم می نماید. • بر انجام ام ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• کلیه پیش نویس های واصله را جهت تایپ کامپیوتری به ماشین نویس ها تحویل می نماید. • برای پیشرفت کار در امور ماشین نویسی همکاری می نماید. • در حسن انجام امور تحریرات نظارت لازم بعمل می آورد. • نامه ه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• کارتابل مربوط به مکاتبات دفتر مدیر عامل را تنظیم و نسبت به دریافت سوابق مربوطه اقدام می نماید. • نامه های دستوری را برای ارجاع به واحدهای ذیربط به دبیرخانه ارسال می نماید. • کلیه پرونده ها، اوراق، ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• درخواست ها و پیشنهادهای محرمانه رسیده از واحدهای مختلف شرکت را دریافت و جهت مطالعه و طرح در هیات مدیره آماده و تنظیم می نماید. • دستور جلسات محرمانه هیات مدیره و دعوتنامه برای مسئولان شرکت کننده در ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

• در اداره کردن دفتر مدیر عامل در چارچوب مقررات و ضوابط با مدیرکل همکاری می نماید. • گزارشها و نامه های نوشته شده و حکمهای مرخصی کارکنان را مطالعه و پس از تایید درحد اختیارات تفویضی امضاء می نماید. ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

شیوه نگارش عبارتست از قواعدی که رعایت آنها علاوه بر آسان سازی کار خواننده و نویسنده در ارتباط بهتر، زیبایی نوشته را نیز به ارمغان می آورد. این قوانین دو بخش را شامل می گردند: واژه بندی و نشان گذاری. ت ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در لغت صورت جلسه عبارت است از نوشته ای که در آن خلاصه گفتگوهای اعضای جلسه ذکرشده است. از دیدگاه حقوقی نیز عبارتست از برگه ای است که مقامی رسمی در آن یک عمل قضایی یا خارجی را بمنظور اثبات یک واقعه مدنی ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نامه ها بر اساس اهمیت و میزان تاثیر گذاری به عادی – محرمانه – خیلی محرمانه – سری و بکلی سری تقسیم میشوند . تعیین طبقه بندی نامه با کارشناس نامه بوده و مدیریت مافوق( امضاء کننده نامه ) براساس حدود اخ ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نوشتار اداری پیش از هر چیز، وسیله ای ارتباطی در ارتباطات انسانی و ابزار انتقال مفاهیم است، لذا نوشتن نامه نیز همانند ابزارهای زبانی دیگر، وسیله ای است برای بیان منظور و مقصود هر فرد و ارتباط با سایر ا ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

1. ارائه نامه ، فاکس ، محموله پستی و .... به دبيرخانه توسط تحويل دهنده . 2. بررسی و تفکيک نامه ها و ساير موارد در دبيرخانه . 3. آيا لازم است نامه به رويت مديرکل برسد ؟ 4. ارائه نامه ، فاکس ، مح ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

عنوان واحد سازمانی است که نامه را صادر می نماید و در مقابل کلمه «از» درج می گردد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

فرم اداری کاغذی با عنوان مخصوص است که بعضی قسمت های آن برای ثبت اطلاعاتی از قبیل نام، مشخصات، تاریخ و سایر جزئیات توصیفی خالی گذاشته می شود. فرم های اداری دارای مزایای بسیار زیادی هستند که بطور خلاصه ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مکاتبه اداری است که از سوی واحدهای سازمانی و یا کارکنان زیر دست تهیه و طی آن خواسته ها یا پیشنهادها و نظرات و یا نتیجه اقداماتی که در اجرای دستورات صادره انجام شده است، برای آگاهی از جریان امور و یا ت ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

در صورتی که به جز گیرنده اصلی نامه، اطلاع یا اقدامی از سوی سایر واحدهای سازمانی لازم باشد، پس از خط امضاء ، عناوین سازمانی آن ها ذیل کلمه «گیرنده» یا «گیرندگان» درج می گردد. این اقدام با درج نام افراد ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

عنوان واحد سازمانی است که نامه خطاب به آن صادر می شود و در مقابل کلمه «به» درج می گردد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

متن نامه با سلام و احترام شروع می شود و در پایین عبارت مذکور، شرح اطلاعات، نظرات، خواسته ها و موارد منطبق با هدف تنظیم می گردد که بر حسب حجم مطلب ممکن است تقسیم بندی یا در پاراگراف های متعدد تهیه شود.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

با توجه به اینکه صدور و وجود هر نامه در نظام اداری دارای تبعات حقوقی، مالی و اداری متفاوتی است و پس از صدور و ارسال نامه، امکان اصلاح و برگرداندن نامه برای فرستنده وجود ندارد؛ لازم است در تهیه نامه اد ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

برای نامه های اداری ویژگی های تعریف شده است که بر اساس آن می توان به یک نامه عنوان نامه اداری اطلاق کرد. ویژگی هایی که باعث شناخته شدن نامه های اداری از سایر انواع نامه ها می گردند عبارتست از: شمار ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

برای نگارش نامه مقدماتی مورد نیاز است تا بر اساس آن نامه ای با محتوی مناسب تهیه گردد. منابع مناسب برای استفاده در تدوین یک نامه رسمی (عبارتند از: بخشنامه ها، قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، کتب و ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

عبارت کوتاهی است که تبیین کننده محتوای نامه می باشد و در مقابل کلمه «موضوع» درج می گردد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نوعی از مکاتبه است که بین دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی ، اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق نوشتن نامه و یا دادن پاسخ ، بر اساس روش خاص انجام می شود.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

بیان کتبی مطلبی است که به وسیله آن ، نظر و یا خواسته هایی به طرف مقابل که غایب است انتقال داده و یا از او تقاضایی می شود.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

محل برگزاری جلسه را می گویند که دعوت شوندگان بمنظور تسهیل در حضور در جلسه و برنامه ریزی آمد و شد، نیاز به اطلاع از آن دارند. این رکن در دعوت نامه به مدعوین اطلاع رسانی می شود.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

مکاتبه اداری است حاوی مطالب اداری برای تبادل اطلاعات و نظرات ، اعلام خواسته ها و یا پیگیری و اطلاع از اقدامات انجام شده بین دو یا چند مرجع درون و برون سازمانی

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

یک وسیله مکتوب اداری است که در اجرای وظایف اداری تهیه و یا دریافت می شود. از ارکان نامه های اداری می توان به شماره، تاریخ و امضاء اشاره کرد. نامه های اداری که فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبیرخان ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

کلیه نامه هایی که در داخل یک سازمان ایجاد و ارسال می گردد و کلیه گردش های آن در داخل سازمان مربوط انجام می پذیرد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

به کلیه نامه هایی که توسط مجموعه مربوط درجواب یا به صورت ابتدا به ساکن، به مراجع و سازمان های مورد نظر تهیه و با امضاء بالاترین مقام مجموعه ابلاغ می گردد، نامه صادره گفته می شود.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نامه در اصطلاح عبارت است از مکاتباتی که با هدفی معین و مشخص بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی به منظور برقراری ارتباط مبادله می گردد . واژگان دیگری نیز در نوشتار اداری مطرح می شود که عبارتند از: • دستخط: ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نامه های اداری ممکن است در داخل سازمان جریان داشته باشد که به آنها نامه های داخلی می گویند و یا اینکه از سازمانی به سازمان دیگر تهیه و ارسال می شود ، نامه خارجی می نامند. در ادامه به بررسی انواع مختل ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نامه های اداری از نظر ماهیت کار به چهار دسته تقسیم می شوند : • نامه های خبری: نامه هایی که به واسطه آنها نتیجه کاری یا آغاز و پایان کاری اطلاع داده می شود. • نامه های بازدارنده : نامه هایی که از ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

کلیه درخواست ها و نامه هایی که ازسازمان ها و ارگان ها ، ارباب رجوع و ... به دبیرخانه سازمان جهت ثبت ارائه می شود نامه وارده تلقی می گردد.

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نشان های رایج در زبان فارسی: یک نقطه: (.) این علامت به عنوان مکث کامل، نشانه پایان جمله، جملات مستقل را از یکدیگر جدا می کند. سرکج(، ) : مکث– درنگ کوتاه که بصورت واو معکوس نوشته می شود، معادل ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نشان ها به علائمی گفته می شود که به خواننده در پی بردن به منظور نویسنده در متن نوشتار کمک می کند. استفاده از این نشانه ها برای جلوگیری از لغزش در خواندن و درک مفاهیم به طور کامل را نشانه گذاری می گوی ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

نقش نامه های اداری در جریان امور به سرنوشت سازمان از نظر موفقیت یا شکست آن بستگی دارد. بدین معنا که با کوچک ترین اشتباهی در نگارش یک نامه امکان از دست رفتن فرصت و منافع سازمان و یا بیان بهتر یک مطلب و ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

تنظیم و تدوین روش های انجام کار و ابلاغ آن به صورت دستورالعمل برای اجرای هریک از وظایف سازمانی در زمان حال و آینده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. روش های انجام کار در واقع اجزای تشکیل دهنده یک سیستم ...

www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه

برای هدایت و راهنمایی و تسریع در امور و وظایف اداری از طرف سطوح سازمانی نوشته و صادر می شود و می تواند فاقد شماره باشد و دارای تاریخ و امضاء می باشد.