دانشنامه نرم افزار های آزمون

فعالترین شرکت ها

پربازدید ترین واژه ها

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

پایایی یک وسیلۀ اندازه گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می کند. کاپلان و ساکوزوا (2001) گفته‌اند" پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات، با تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند" (ص 11). رابطۀ بین ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می‌کند.لین وگرانلاند (200) روایی را یه صورت "یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده های نتایج سنجش" (ص73) تعریف ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

تمیز بین حد تسلط و غیر حد تسلط : از آنجا که آزمونهای وابسته به ملاک دارای یک نمرۀ مرزی برای حد تسلط هستند، مثلاً نمره 85 از 100، بنابراین لازم است معلوم شود که آیا سوالهای آزمون در آن نقطه بین آزمو ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

سومین روش تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی روش ضریب آلفا نام دارد که به آن ضریب آلفا یا ضریب آلفای کرانباخ یا حتی آلفا نیز گفته می‌شود روش آلفای کرانباخ در شرایطی که نمرات سوال نه به صورت ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

ریب تمیز که با d نشان داده می شود قدرت سوال را در تمایز گذاری یا تشخیص بین گروه قوی و گروه ضعیف آزمون شوندگان مشخص می کند،(بر خلاف ضریب دشواری که میزان آسان بودن یا دشوار بودن یک سوال را برای گروه آزم ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

محاسبه ضریب دشواری سوال بنا به تعریف، درصد کل آزمون شوندگانی که به سک سوال جواب درست میدهند ضریب دشواری آن سوال است که با حرف P نشان داده می‌شود.اگر در تحلیل یک سوال کلیه افراد یا کلیه برگه‌های امتحان ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

همبستگی بین نمرات در تعبیر و تفسیر نمرات دانش‌آموزان و دانشجویان، گاه لازم می‌آید که رابطۀ بین دو یا چند دسته نمره را تعیین کنیم. برای مثال، اغلب سوال می‌شود که نمرات هوش و نمرات پیشرفت تحصیلی چه رابط ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

زمانی که از دو متغیر مورد نظر که می‌خواهیم بین آنها ضریب همبستگی به دست آوریم یکی پیوسته و دیگری دو مقولگی یا دو ارزشی باشد از روش همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای استفاده می‌کنیم . منظور از متغیر دو ارزشی ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

تداول ترین روش همبستگی، همبستگی گشتاوری پیرسون است. اگر دو دسته نمرات X و Y برای دو درس داشته باشیم با استفاده از نمرات خام می توان از فرمول زیر ضریب همبستگی را به دست آورد.

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

در روش کودر-ریچاردسون نیز آزمون تنها یک بار اجرا می‌شود، اما در این روش همۀ ماده‌های آزمون تحلیل می‌شوند. کودر و ریچاردسون برای همسانی درونی آزمون و تعیین پایایی آن دو فرمول مورد استفاده قرار داده‌اند ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

علاوه بر تعیین ضریبهای دشواری و تمیز برای هر سوال، بررسی نحوۀ پراکندگی پاسخهای مربوط به گزینه های انحرافی هر سوال ضروری است. در تحلیل گزینه های انحرافی قاعدۀ کلی به شرح زیر است: هر گزینۀ انحرافی دست ک ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

منحنی ویژگی سوال یک بازنمایی نموداری از رابطۀ بین احتمال پاسخ درست دادن به یک سوال و موقعیت آزمون شونده در صفت مورد اندازه گیری توسط آزمون است. همچنین می توان گفت که منحنی ویژگی سوال احتمال پاسخ درست ...

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی نوشته دکتر علی ...

اگر برای تفسیر نمرۀ یک دانش آموز آن نمره را با میانه یا میانگین نمرۀ بک گروه مرجع مقایسه کنیم به آن گروه مرجع گروه هنجار می گویند.گروه مرجع از کسانی تشکیل می یابد که به گونه ای شبیه به دانش آموز مورد ...