دانشنامه سیستم های مدیریت دانش

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 2

پربازدید ترین واژه ها

Alavi, M., & Leidner, D.E. (2001) , Knowledge mana ...

خلق دانش را مي توان فرآيند ايجاد دانش جديد يا جايگزيني و بهسازي دانش سازماني موجود از طريق روابط اجتماعي و همکاري‌هاي سازماني دانست. اين فرآيند در سطوح فردي و سازماني اتفاق افتاده و منجر به آفرينش دان ...

http://mahansocial.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB% ...

مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار و استفاده و اکتشاف دانش است. در تعریفی دیگر آمده است: مدیریت دانش، رسیدن به اهداف سازمانی از طریق ایجاد انگیزه در کار ...