دانشنامه مدیریت و برنامه ریزی تولید

فعالترین شرکت ها

تعداد واژه های ثبت شده توسط این شرکت : 1

پربازدید ترین واژه ها

www.SayanArgham.com

خط تولید در واحدهای صنعتی تولیدات خود را بر مبنای سفارشات برنامه ریزی و تولید می کنند و همیشه دنبال محاسبات دقیق و سریع جهت هدفمندی تولید جهت رسیدن سرموقع به همه تقاضا ها و سفارشات می باشندpp اما ب ...