دانشنامه مدیریت مجتمع های مسکونی

فعالترین شرکت ها

پربازدید ترین واژه ها

http://www.iranborj.ir/

شارژ بر اساس هزینه مناسب مجتمع های مسکونی این نوع شارژ بر اساس هزینه های انجام میشود و بر اساس هز ینه ای که ثبت میشود بین واحد ها تقسیم میشود. به مثال زیر برای مجتمع های زیر به فرض اینکه فقط دو وا ...

http://www.iranborj.ir/

شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری این نوع واحد ها بر اساس متراژ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید مجتمع مسکونی تجاری: واحد های مسکو ...

http://www.iranborj.ir/

شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی این نوع شارژ: واحد ها بر اساس متراژ و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید مجتمع مسکونی: ما ...

http://www.iranborj.ir/

شارژ نفری+ شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی این نوع شارژ بر اساس تعداد ساکنین واحد و متراژ ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید واحد های مسکونی ه ...

http://www.iranborj.ir/

شارژ واحدی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری این نوع براساس تعداد واحد است و تمام ی واحد ها شارژ یکسانی به صورت ماهانه پرداخت میکنند به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید مجتمع مسکونی تجاری ...

http://www.iranborj.ir/

شارژ واحدی + شارژ متراژی مناسب مجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری این نوع شارژ: واحد ها بر اساس شارژ ثابت و متراژ واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند به مثال زیر برای مجتمع اداری تجاری تجار ...

http://www.iranborj.ir/

شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی این نوع شارژ بر اساس شارژ ثابت متراژ و تعداد ساکنین واحد ، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت ...

http://www.iranborj.ir/

شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی مناسب مجتمع های مسکونی این نوع شارژ ترکیبی از شارژ ثابت و شارژ نفر متراژی است به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید واحد های مسکونی ثابت ماهانه 50.000 و هر نفر 10.0 ...

http://www.iranborj.ir/

شارژ واحدی + شارژ نفری مناسب مجتمع های مسکونی این نوع شارژ: واحد ها بر اساس شارژ ثابت و تعداد ساکنین واحد، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت میکنند به مثال زیر برای مجتمع های مختلف دقت کنید واحد ...