حداقل بهای تمام شده یا بازار

آزمون حسابداری خاص که بر روی موجودی کالا اجرای می شود و در موارد کاهش ارزش محصولاتی که برای فروش نگهداری می شود،می تواند منجر به کاهش موجودی و گذاشتن آن به حساب هزینه شود.هزینه ی تهیه ی کالای انبار با هزینه ی جایگزینی کنونی آن(قیمت بازار)و-اگر قیمت فروش معمول کاهش یافته –با ارزش تحقق پذیر آن مقایسه می شود .هرکدام پایین تر باشد،همان در نظر گرفته می شود.توجه: اگر بهای جایگزینی بالاتر از بهای خرید یا تولید آن باشد،ارزش موجودی انبار بالا نمی رود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد