حسابداری مدیریت

شاخه ای از حسابداری که به تهیه ی صورت های مالی داخلی و سایر گزارش ها و تجزیه و تحلیل های حسابداری می پردازد تا به مدیران در کارشان کمک کند.این گزارش های داخلی حسابداری به مدیران کمک میکند تا برای تصمیم گیری ها و وظایف کنترلی خود برنامه ریزی کند.اطلاعات مشروح ارائه شده در این گزارش ها محرمانه است و به خارج از مؤسسه جریان نمی یابد.صورت های مالی مدیریت داخلی بر حاشیه ی سود و حجم فروش تاکید دارد و باید هزینه های متغیر از هزینه های ثابت مجزا شود.مدیریت حسابداری شامل بودجه بندی،تدوین به کارگیری هزینه های استاندارد و کار کردن با مدیران در مورد چگونگی تخصیص هزینه ها و بهای تمام شده ی کالاست.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد