حاشیه ی اطمینان

معادل است با مازاد حجم فروش واقعی بالاتر از نقطه ی سربه سری،که اغلب به صورت درصد بیان می شود.این اطلاعات مورد استفاده ی مدیران قرار میگیرد و در گزارش های مالی خارجی شرکت افشا نمی شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد