ارزش بازار

ارزش کل مؤسسه که از حاصل ضرب قیمت فعلی بازار در سهام سرمایه و تعداد کل سهام سرمایه ی صادره از سوی شرکت محاسبه می شود. این مبلغ محاسبه شده پولی نیست که در شرکت سرمایه گذاری شده و مبلغ مربوط به سهام بازار است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد