سود ویژه-سود خالص

برابر است با درآمد حاصل از فروش منهای کلیه ی هزینه ها در طی دوره . در ضمن کلیه ی سود و زیان های غیر مترقبه ی طی دوره نیز در محاسبه سود و زیان نهایی منظور می شود.سود«خالص»یعنی هر چیزی که از درآمد حاصل از فروش نتیجه شده است(و سایر درآمدهای شرکت)،لذا آخرین خط سود نهایی در صورت سود و زیان ،مبلغ نهایی سود طی دوره است.
است. فروش مازاد بر نقطه سر به سر ، کل هزینه های ثابت را افزایش نمی دهد ، بنابراین تمام حاشیه ی فروش مستقیما به سود تبدیل می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد