خالص دارایی های عملیاتی

کل مبلغ دارایی های مورد استفاده در عملیات مؤسسه ، منهای بدهی های کوتاه مدت بدون بهره. شرکت باید معادل مبلغ سرمایه ، افزایش دارایی دهد. فرض کنید خالص دارایی های عملیاتی مؤسسه جمعاً 25 میلیون دلار باشد. لذا شرکت باید از منابع سرمایه و دیون بدون سود 25 میلیون دلار کسب کند – به خاطر داشته باشید که سود توزیع نشده ( سود انباشته ) بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منظور می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد