فعالیت های عملیاتی

فعالیت های سودآور مؤسسه ، یعنی تعاملات فروش و هزینه ی شرکت. به اصطلاح گردش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی رجوع کنید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد