دارایی های عملیاتی

چندین دارایی متفاوت یا منبع اقتصادی به کار رفته در عملیات سودآور مؤسسه. شامل وجه نقد ، حساب های دریافتنی حاصل از فروش نسیه ، موجودی کالای در حال فروش ، هزینه های پیش پرداخت شده و انواع دارایی های بلند مدت و ثابت گوناگون. بدهی های کوتاه مدت و بدون بهره ی شرکت از کل دارایی های عملیاتی کسر می شود تا خالص دارایی های عملیاتی به دست آید. ممکن است شرکت دارایی های دیگری داشته باشد که در جریان فروش هزینه های عملیاتی آن مؤثر نباشند. برای مثال مؤسسه ممکن است نقدینگی اضافی خود را در اوراق بهادار قابل فروش یا املاکی سرمایه گذاری کند که برای فرصت های بلند مدت کنار گذاشته می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد