چرخه ی عملیاتی

توالی مکرر در یک دوره ی تولید یا خرید موجودی انبار ، نگهداری آن ، فروش نسیه ی آن ، و سرانجام جمع آوری حساب های دریافتنی حاصل از فروش آن. در واقع یک چرخه ی « نقد – به – نقد » است - « سرمایه گذاری نقدینگی در موجودی کالا ، بعد فروش اعتباری آن ، وبعد جمع آوری حساب های دریافتنی ». طول چرخه ی عملیاتی می تواند نسبتاً کوتاه ( چند هفته ) یا نسبتاً بلند باشد ( چندین ماه ) که از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد