سود عملیاتی

به سود قبل از کسر بهره و مالیات ( EBIT ) رجوع کنید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد