اهرم عملیاتی

هنگامی که مؤسسه به نقطه ی سر به سر می رسد درصد نسبتاً اندکی افزایش فروش ، منجر به درصد قابل توجهی سود می شود. این سود ، مفهوم کلی اهرم عملیاتیمنبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد