بدهی های عملیاتی

بدهی های کوتاه مدتی که خود به خود در عملیات سودآور موسسه ایجاد می شود. رایج ترین آن ها حساب های پرداختنی ، هزینه های پرداختنی پرداخت نشده ( معوقه ) ، و مالیات بر درآمد پرداختنی است. هیچ یک مشمول بهره نمی شود ، مگر اینکه جریمه ی تاخیر بدهی پرداخت شود که در ماهیت بهره است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد