هزینه ی فرصت از دست رفته

یکی از تعاریف اقتصادی هزینه که اشاره به درآمد یا منفعتی دارد که با بهترین گزینه ی دوم استفاده از پول ، زمان یا استعداد بدست می آید ، اما به علت انتخاب گزینه ی دیگر ، از دست رفته است. فرض کنید با پول ، زمان و تلاشتان ، 100000 دلار کسب می کنید. فرض کنید اگر سراغ بهترین گزینه دوم می رفتید ، 85000 دلار بدست می آوردید. در اینجا ، هزینه فرصت از دست رفته 85000 دلار است که شما از آن صرف نظر کردید و گزینه خودتان را پی گرفتید. پس با انتخاب گزینه خودتان 15000 دلار سود بیشتر نسبت به هزینه ی فرصت به دست آورده اید.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد