هزینه سربار

شامل هزینه های غیرمستقیم فروش ، اجرایی و تولید است ، یعنی به طور طبیعی نمی توان آن ها را به یک کالای مشخص ، منبع درآمد یا واحد سازمانی منتسب یا متصل کرد. مثل مالیات بر دارایی سالیانه ی مربوط به ساختمانی که فعالیت های شرکت در آن انجام می شود. بسیاری از هزینه های سربار ثابت است و در کوتاه مدت کاهش نمی یابد مانند پرداخت حق بیمه بدهی ها ، هزینه های سربار تولید با استفاده از نرخ سود سربار ، درمیان محصولات مختلف تقسیم می شود و در تعیین بهای تمام شده ی کالا مؤثر است. بدین ترتیب هزینه های سربار تولید ، در هزینه ی تولید جذب می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد