حقوق صاحبان سرمایه

سرمایه ی مالکانه ی شرکت حقوق صاحبان سرمایه از دو منبع حاصل می شود ، سرمایه گذاری سرمایه ی مالکان در شرکت (که برای آن ها سهام سرمایه صادر می شود) و سود بدست آمده در مؤسسه که بین صاحبان سرمایه توزیع نمی شود. ارزش جاری بازار حقوق صاحبان سرمایه معمولاً با مبلغ ثبت شده ی (ارزش دفتری) گزارش شده در تراز نامه متفاوت است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد