نسبت قیمت به در آمد

قیمت جاری بازار سهام سرمایه تقسیم بر آخرین قیمت درآمد کاهش یافته ی هر سهم دوازده ماهه ی مؤسسه ، و اگر درآمد کاهش یافته را اعلام نکند ، تقسیم بر سود هر سهم مبنا. نسبت قیمت به درآمد اندک ، نشانه دست کم گرفتن قیمت سهام یا پیش بینی بدبینانه سرمایه گذاران است. نسبت قیمت به درآمد بالا ، بیانگر دست بالا گرفتن قیمت سهام یا پیش بینی خوش بینانه ی سرمایه گزاران است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد