هزینه ی محصول – بهای تمام شده ی محصول

معادل است با بهای تمام شده ی کالای خریداری شده که خرید شده و توسط خرده فروش ها و عمده فروش ها فروخته می شود. در مقایسه ، تولید کننده چهار نوع هزینه محصول را برای تعیین بهای تمام شده کالا ترکیب می کند. این هزینه ها عبارتند از : مواد اولیه ، دستمزد مستقیم ، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سربار تولید. هزینه های سربار در میان محصولات مختلف تقسیم می شود تا کل هزینه ی تولید کالا به دست آید ، که هزینه ی جذب نامیده می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد