اصطلاح عمومی است که دارای معانی مختلفی است. ممکن است به معنی سود منهای زیان یا جریان ورودی منهای جریان خروجی ، یا سایر انواع افزایش ها منهای کاهش ها باشد. در کسب و کار ، این اصطلاح به معنای درآمد حاصل از فروش ( وسایر منابع درآمد ) منهای هزینه ها در طی دوره ی زمانی مثلاً یک ساله است. در یک صورت مالی سود نهایی ، سود ویژه نامیده می شود که معادل درآمد حاصل از فروش منهای کلیه ی هزینه ها ( به علاوه ی هر سود غیرمترقبه منهای هر زیان غیر مترقبه ) است. برای شرکت های سهامی عام ، سود ویژه برای هر سهم نیز محاسبه می شود که سود هر سهم نامیده دارد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد