نرخ سود

معادل سود ویژه تقسیم بر درآمد حاصل از فروش است. سود ویژه را به شکل درصدی از درآمد حاصل از فروش می سنجد. نسبتی که مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران استمنبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد