سودآرایی

دستکاری زمان بندی ثبت درآمد حاصل از فروش و یا هزینه ها ، برای ایجاد منحنی سود هموارتر سالانه. سرمایه گزاران خط منحنی ثابت را به منحنی متغیر ترجیح می دهند. این کار نیازمند تایید ضمنی یا صریح مدیریت عالی شرکت است ، چون این تکنیک ها مستلزم دور زدن روش ها و فرایند های معمول حسابداری برای ثبت هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش است. مدیریت عالی به جای آنکه اجازه بدهد هزینه ها و درآمدها در جای خود ثبت شود ، دخالت می کند و اجازه می دهد روش هایی اجرا شود که ثبت بعضی از هزینه ها ( و بعضی از فروش ها ) دیرتر یا زودتر از زمان واقعی ثبت شود تا سود بهتری نشان داده شود. حسابرسان رسمی با سودآرایی معقول و منطقی کنار می آیند ، که به آن مدیریت درآمد گفته می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد